Träffyta för direktlänk till innehåll

Tyreoideahormoner

Sammanfattning

Tyreoideahormon, dvs en kroppsegen substans som bl a reglerar kolhydrat- fett- och proteinmetabolismen. Stimulerar indirekt sympatiska nervsystemet.

Levotyroxin (T4) dejoderas i kroppen till liotyronin (T3), som har mer potent verkan.

Man särskiljer tre varianter av exponering. Akut överdos (stor dos vid ett tillfälle), kronisk överdosering (medicinering med doser i överkant) samt subakut överdosering (upprepade stora överdoser inom en kort tidsrymd - den allvarligaste varianten).

Akut överdosering ger med fördröjning symtom som vid hypertyreos. Patienter som medicinerar med något för hög terapeutisk dos kan förete liknande men i regel mindre uttalade symtom, dock observeras i denna grupp av och till kardiella komplikationer. Vid upprepade massiva överdoseringar inom en kort tid (några dagar) kan livshotande tyreotoxisk kris uppkomma.

Behandlingen är symtomatisk. Vid behov av farmakologisk terapi ges i första hand betareceptorblockerare. Vid allvarlig subakut överdos tillägg av kortikosteroider iv.

Symtom / fynd

AKUT ÖVERDOS

Vid akut överdos vid ett tillfälle har levotyroxin relativt låg toxicitet. Symtomen debuterar med en latens på 1/2-3 dygn (ibland upp till 5 dygn) och kvarstår i regel någon vecka, i undantagsfall längre. Efter intag av liotyronin inträder symtom snabbare, inom 6-24 timmar.

Symtombilden är som vid lindrig-måttlig hypertyreos med feber, takykardi, högt blodtryck (ovanligt), tremor, svettningar, irritabilitet, agitation, hyperaktivitet, kräkningar och diarré. Ventrikulära extraslag och förmaksflimmer finns också beskrivet. Kramper i enstaka fall.

KRONISK ÖVERDOSERING

Detta kan inträffa när en för hög dos tas vid behandling av hypotyreos eller då man tar preparatet i bantningssyfte.

Symtomen är desamma som vid akut överdos men i regel lindrigare. Undantagsvis har man i denna kategori observerat angina pectoris, arytmier, hjärtsvikt och plötsliga dödsfall.

SUBAKUT ÖVERDOSERING

Med detta avses upprepade, mycket stora doser dagligen eller med få dagars mellanrum (i regel orsakat av felexpediering pga förväxling mg vs mikrog). Detta är den allvarligaste formen av överdosering och en tyreotoxisk kris kan utvecklas.

De symtom som beskrivs ovan för akut överdos accentueras och dessutom tillkommer psykotiska symtom, hypertermi, ymnig profus svettning, dehydrering, hyperkalcemi, hypo- eller hyperglykemi, arytmier, hjärtsvikt, muskelsvaghet och medvetslöshet.

Provtagning / undersökningar

Diagnostiskt EKG.

Kroppstemperatur.

Vid subakut förgiftning och tyreotoxisk kris kontrolleras blodsocker, elektrolyter inklusive kalcium samt eventuellt syrabas status.

Övervakning / behandling

AKUT ÖVERDOS

Ventrikeltömning och kol, alternativt enbart kol, om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor.

Eftersom symtomen debuterar med latens kan symtomfri patient i regel observeras i hemmet och återkomma om symtom tillstöter. RING GIC.

Vid utveckling av typiska symtom ges betareceptorblockerare. Till icke-astmatiker ges i första hand propranolol, annars metoprolol eller atenolol.

Vid behov av ytterligare dämpning av symtomen ges diazepam per os eller parenteralt.

Vid kramper ges diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov.

Rehydrering och adekvat vätsketillförsel.

KRONISK ÖVERDOSERING

Sätt ut läkemedlet. Observation framför allt avseende ev hjärtsymtom. Kontrollera EKG. Vid behandlingkrävande, typiska symtom gäller samma principer som ovan angivits för akut överdosering.

SUBAKUT ÖVERDOSERING - TYREOTOXISK KRIS

Ventrikeltömning och kol är sällan befogat med hänsyn till tidsfaktorn.

Intensivvård med övervakning av andning, cirkulation och medvetandegrad. Arytmiövervakning.

Rehydrering och korrektion av elektrlyrubbningar.

Tyreotoxiska symtom behandlas som anges ovan för akut förgiftning med i första hand betareceptorblockerare, och vid behov komplettering med diazepam.

Vid kvarstående hypertermi, avkylning och ev paracetamol.

Glukokortikoider sänker snabbt T3-nivåerna och förslagsvis ges 100 mg hydrokortison x 4 första dygnet.

Toxicitet / koncentrationer

AKUT ÖVERDOS (vid ett tillfälle)

Toxiska doser är av ungefär samma storleksordning för barn och vuxna:

0,5-2 mg ger inga eller lindriga symtom
2-4 mg ger lindrig - måttlig förgiftning
4-20 mg ger måttlig och ibland allvarlig förgiftning

Vid akut överdos ses ofta inga alternativt lindriga symtom trots hög serumkoncentration (t ex 15 ggr normalvärdet).

KRONISK ÖVERDOSERING

Vid kronisk överdosering eller endogen tyreotoxikos kan blodnivåerna vara obetydligt ökade (3-4 ggr) trots kraftig klinisk påverkan.

SUBAKUT ÖVERDOSERING

10 mg/dag i 7 dagar, 50 mg/dag i 4 dagar, 75 mg/dag i 7 dagar och 100 mg/dag i 3 dagar gav mycket allvarliga förgiftningar. 125 mg/dag i 2 dagar gav letal förgiftning. Ett flertal av dessa förgiftningar har berott på felexpediering där mikrog förväxlats med mg.

Vid subakut överdos kan mycket allvarliga symtom uppträda vid höga men även vid lägre serumkoncentrationer.

Förekomst / preparat

Tabletter.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.