Träffyta för direktlänk till innehåll

Tryptaminer hallucinogena

Sammanfattning

En omfattande grupp missbruksmedel med hallucinatorisk verkan som delvis är medierad via serotoninaktivitet. Medför sällan uttalad cirkulatorisk påverkan. Flera derivat är narkotikaklassade. Kan tas peroralt, snortas, rökas eller injiceras. Symtomatisk behandling främst mot oro, förvirring och kramper.

Symtom / fynd

Mydriasis är karakteristiskt. Agitation, hyperaktivitet, förvirring och synhallucinationer är vanligt liksom varierande grad av medvetandesänkning. Salivering och svettning. Vid måttlig-allvarlig förgiftning kan kramper förekomma. Rabdomyolys (även i frånvaro av kramper).

Till skillnad från andra centralstimulantia (kokain, amfetamin, ecstasy) ger tryptaminerna vanligtvis ingen eller lindrig påverkan på cirkulationen.

Symtom uppkommer vanligtvis mycket snabbt, inom minuter, dock vid peroralt intag inom timmar. Effekten kvarstår vanligen högst 24 timmar, ev längre vid massiv överdos.

Provtagning / undersökningar

Vid påtagliga symtom följ elektrolyter, CK, njurstatus och ev leverstatus.

Specialanalyser finns, kan ev vara befogade att beställa. RING GIC. Har dock inte betydelse för den akuta handläggningen i det enskilda fallet.

Övervakning / behandling

Kol om befogat med hänsyn till administreringssätt och tidsförlopp.

Symtomatisk behandling där dämpning av symtombilden med bensodiazepiner och vätska iv är grunden. Vid oro, hallucinationer eller kramper ges diazepam iv 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat vid behov. Om otillräckligt eller vid psykotiskt inslag ges förslagsvis dessutom haloperidol 5-15 mg iv eller im.

Toxicitet / koncentrationer

Dödsfall finns inte rapporterade.

Förekomst / preparat

Växtextrakt eller syntetiskt tillverkade, säljs ofta via internet.

4-Acetoxi-DIPT = (4-acetoxi-N,N-diisopropyltryptamin).
AET = (alfa-etyltryptamin).
AMT = (alfa-metyltryptamin).
DET (N,N-dietyltryptamin).
DMT (N,N-dimetyltryptamin), förekommer naturligt i ett flertal växter.
DIPT (N,N-diisopropyltryptamin).
DPT (N,N-dipropyltryptamin).
MIPT (N-metyl-N-isopropyltryptamin).
alfa O-DMS = 5-MeO-AMT.
5-MeO-DET (5-metoxi-N,N-dietyltryptamin).
5-MeO-DMT (5-metoxi-N,N-dimetyltryptamin), förekommer naturligt i Anadenanthera colubrina-frön (Yopo) och Virola spp (Epéna), fr a barken.
5-MeO-DIPT (5-metoxi-N,N-diisopropyltryptamin).
5-MeO-MIPT (5-metoxi-N-metyl-N-isopropyltryptamin).
5-MeO-T (5-metoxi-tryptamin).

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.