Träffyta för direktlänk till innehåll

Triptaner

Sammanfattning

Selektiva 5HT1-receptoragonister som ger vasokonstriktion främst i carotisområdet och därmed motverkar kärldilatation och ödembildning vid migrän. Förutom påverkan på cerebrala blodkärl, kan en generell kärlkontraktion utlösas, och såväl nedsatt perfusion av olika organ som ökad systemvaskulär venös resistans kan förekomma. Detta förklarar både biverkningar och symtom vid överdosering.

Ökad risk för allvarliga symtom vid upprepad dosering eller vid kombination med andra kärlkontraherande medel. Hos känsliga individer kan allvarliga biverkningar inträffa redan vid terapeutisk dosering (ffa efter injektion).

Symtom / fynd

Symtomen beror ffa på kärlkontraktion (kardiell, cerebral, pulmonell, systemisk och perifer). Debut inom 30 min efter injektion, inom 2 tim efter annan administrering.

Vid lindrig-måttlig förgiftning ses illamående, kräkningar, takykardi, måttlig blodtrycksstegring, perifer kyla, trötthet, yrsel. Sensoriska symtom som t ex värmekänsla, myrkrypningar och neuromuskulära symtom som muskelsvaghet, flush, muskelryckningar, ökad muskeltonus, akut dystoni, ev synrubbningar. Symtomen kan vara halvsidiga.

Vid allvarlig förgiftning kan oro, aggressivitet, tremor, excitation och kramper samt angina pectoris och hjärtinfarkt tillkomma. Medvetandesänkning och cerebral infarkt (ffa vid upprepad dosering eller kombination med andra kärlkontraherande medel) har rapporterats som biverkning.

Vid långdragen kärlkontraktion kan symtom, främst cerebrala, uppträda efter ½-1 dygn eller mer och kvarstå lång tid.

Provtagning / undersökningar

Vid uttalade symtom kreatinin, leverstatus, infarktmarkörer och koagulationsstatus.

Diagnostiskt EKG.

Vid cerebrala bortfallssymtom ev CT eller MRT.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och kol, alternativt enbart kol, om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor.

Övervakning av cirkulation samt uppmärksamhet på ev neurologiska symtom inklusive synrubbningar. Täta blodtryckskontroller. Arytmiövervakning vid stor dos eller cirkulationspåverkan. Pulsoximetri.

Symtomfri patient observeras i 4 timmar. Därefter observation i hemmet, med instruktion att återkomma om symtom tillkommer.

Vid behandlingskrävande blodtrycksstegring eller vid tecken på kärlspasm (perifer kyla) ges nitroglycerin sublingualt 0,5 mg, vb upprepat efter 10 min. Vid svår kärlspasm ges infusion nitroglycerin 0,5 - 10 mikrog/kg/min. Börja med lägsta dos och höj vid behov med 0,5 mikrog/kg/min var 5-10 min till avsedd effekt. RING GIC.


Vid svår kärlspasm, överväg antikoagulation.

Vid kramper ges diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov.

Toxicitet / koncentrationer

Symtombilden är inte enbart dosrelaterad utan till stor del även individrelaterad. Personer med ischemisk hjärtsjukdom, perifer kärlsjukdom, hypertension, nedsatt lever/njurfunktion, låg kramptröskel (epileptiker), pågående medicinering med ergotamin samt åldringar riskerar att få allvarliga symtom vid överdosering.

Erfarenhet av peroral överdosering är relativt liten. Allvarliga symtom har setts främst efter injektionsbehandling. Risk för svåra behandlingskrävande symtom vid peroral överdosering kan dock inte uteslutas.

Förekomst / preparat

Tablett, munsönderfallande tablett, nässpray, suppositorium, injektionsvätska (endosspruta, dosampull).

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.