Träffyta för direktlänk till innehåll

Tranexamsyra

Sammanfattning

Fibrinolyshämmare med låg akut toxicitet. Vid överdosering ses vanligen enbart gastrointestinala symtom. Viss trombosrisk hos predisponerade personer. Symtomatisk behandling, ev antikoagulantia profylaktiskt.

Symtom / fynd

Yrsel, huvudvärk, illamående, kräkningar, diarré.

Viss risk för trombos hos predisponerade personer, t ex trombosanamnes och/eller hereditet.

Snabb intravenös injektion (terapeutisk dos) kan ge blodtrycksfall, samt kräkningsreflex.

Provtagning / undersökningar

Kreatinin vid massiv dos.

Blodtryckskontroll vb.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning sällan indicerad. Kol om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor.

Sörj för god diures genom att tillföra vätska iv vb.

Antikoagulantia profylaktiskt, t ex Fragmin 5000 E sc, kan vara indicerad om risk för trombos anses föreligga.

Toxicitet / koncentrationer

Låg akut toxicitet.

Förekomst / preparat

Tabletter, brustabletter, mixtur, injektionsvätska.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.