Träffyta för direktlänk till innehåll

Topiramat

Sammanfattning

Antiepileptikum som i överdos kan medföra CNS-depression och andra neurologiska symtom som t ex ataxi och förvirring. Massiva doser kan ge långvarig medvetslöshet. Symtomatisk behandling.

Symtom / fynd

Illamående, kräkningar, buksmärtor.

Förvirring, ataxi, hyperreflexi, yrsel, agitation. CNS-depression varierande från somnolens till koma som kan bli långvarigt. Kramper och status epilepticus finns beskrivet.

Hyperkloremisk metabolisk acidos med normalt anjongap (som inte relaterats till kramper och som varit ihållande) har rapporterats både som biverkan och efter överdos. RING GIC.

Provtagning / undersökningar

Syrabasstatus.

Övervakning / behandling

Kol / ventrikelsköljning om befogat med hänsyn till dos och tidsförlopp.

Övervakning avseende medvetandegrad.

Vid kramper ges diazepam 5-10 mg iv (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat vid behov. Vid terapiresistens ges propofol iv.

Toxicitet / koncentrationer

Måttlig toxicitet. Erfarenheterna av förgiftningsfall är begränsade.

Förekomst / preparat

Tabletter.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.