Träffyta för direktlänk till innehåll

Tolterodin

Sammanfattning

Tolterodin är en kompetitiv muskarinreceptorantagonist med selektivitet för urinblåsan. Vid överdosering dominerar antikolinerga symtom. Risk för QT-tidsförlängning. Behandlingen är symtomatisk.

Symtom / fynd

Såväl perifera som centrala antikolinerga symtom dominerar. Mydriasis, torra slemhinnor, urinretention, takykardi, tarmatoni, varierande grad av CNS-depression, excitation, konfusion, hallucinos.

Tolterodin är betydligt mindre proarytmogent än tidigare förekommande preparat med liknande verkningsmekanism (terodilin). I supraterapeutiska doser sker QT-tidsfölängning hos friska försökspersoner, men inget fall av Torsade de Pointes kopplat till tolterodin finns beskrivet.

Provtagning / undersökningar

Diagnostiskt EKG. Palpation av urinblåsa / bladderscanning.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och kol, alternativt enbart kol, om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor. Vid stor överdos av depotpreparat ges ytterligare en dos kol efter 2-4 timmar.

Övervakning avseende medvetandegrad. Arytmiövervakning vid uttalade centrala antikolinerga symtom, koma eller QT-tidsförlängning. KAD vid urinstämma. Observera att miktionsrubbningar kan kvarstå under längre tid än andra symtom.

Vid motorisk oro, agitation eller andra centrala antikolinerga symtom ges i första hand diazepam.

Fysostigmin är kontraindicerat vid QT-tidsförlängning varför detta preparat bör användas med stor försiktighet vid överdosering med tolterodin.

Toxicitet / koncentrationer

Begränsade uppgifter om toxicitet. Serumkoncentrationsbestämning har ej betydelse som vägledning för behandling.

Förekomst / preparat

Tabletter och depotpreparat.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.