Träffyta för direktlänk till innehåll

Tobak

Sammanfattning

Nikotin är en giftig alkaloid som binder till nikotinerga acetylkolinreceptorer postsynaptiskt.

Vi förtäring av större mängd uppkommer symtom i regel inom 2(-3) timmar. Barn som förtär mindre än en cigarett får i regel lindriga symtom.

Symtom / fynd

Efter förtäring inträder symtom i regel inom några timmar. Barn som tuggar i sig mindre än en cigarett får i regel endast lindriga symtom. Däremot ger snus, pipolja och förtäring av vätska med upplösta fimpar mer uttalade symtom.

Toxiska symtom efter förtäring är illamående, kräkningar, salivering, blekhet, kallsvettighet, takykardi och slöhet. Symtomen är i regel kortvariga. Exponering för stora mängder tobak i olika former kan ge symtom som vid ren nikotinförgiftning - se dokument Nikotin (tabletter).

Provtagning / undersökningar

Sedvanligt somatiskt status.

Övervakning / behandling

Barn <1 år är extra känsliga.

Efter intag av:
mer än 1 cigarett, mer än ½ tesked lössnuseller mer än 1 påse snus à 1 g bör barn >1 år ges kol och observeras i hemmet. Till sjukhus om uttalade symtom.

Åtgärder på sjukhus.

Kol ges i dos avsedd för aktuell ålder.

Övervakning och symtomatisk behandling efter behov.

Vid allvarligare påverkan (ovanligt), se dokument Nikotin (tabletter) eller RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

-

Förekomst / preparat

Tobak, cigaretter, cigariller, cigarrer, piptobak, tuggtobak, snus.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.