Träffyta för direktlänk till innehåll

Tidlösa

Risk för allvarlig, svårbehandlad förgiftning!

Ring vid minsta osäkerhet eller behov av ytterligare information Giftinformationscentralen 010-456 67 19

Sammanfattning

Tidlösa och klänglilja är liljearter (familjen Liliaceae) som bl a innehåller colchicin, en alkaloid med antimitotisk effekt samt sannolikt en direkt toxisk effekt på hjärta, lever, njurar och skelettmuskulatur.

Vid förtäring ses i de allvarligaste fallen ett förgiftningsförlopp i 3 faser. Initialt gastrointestinala symtom som följs av CNS-depression, benmärgsdepression och ev multiorgansvikt inom en vecka efter exponeringen. Därefter sker en återhämtning. Symtomatisk behandling. Hög mortalitet trots insatt behandling.

Symtom / fynd

I den första av de 3 faserna, 2-12 (-24) timmar efter förtäringen ses gradvis insättande gastrointestinala symtom med buksmärtor, illamående, kräkningar och blodig diarré. I allvarliga fall tillkommer även lågt blodtryck sekundärt till stora vätskeförluster, samt en fortsatt symtomutveckling till fas 2 (24 timmar-dag 7).

I fas 2 dominerar fortsatta gastrointestinala symtom, tillkomst av tarmatoni, tilltagande vätskeförluster samt elektrolytrubbningar. Takykardi, lågt blodtryck, arytmier och hjärtsvikt. Leverpåverkan, njursvikt och koagulationsrubbningar förekommer. Benmärgsdepression 2-5 dagar efter exponeringen.

CNS-symtom tillkommer i allvarliga fall inom 24-72 timmar med yrsel, förvirring, delirium, muskelsvaghet, reflexbortfall, kramper och medvetslöshet. Perifer neuropati med stickningar och domningar i läppar, hals och hud. Andningsdepression till följd av muskelpåverkan.

7-10 dagar efter exponeringen sker en återhämtning (fas 3) då leukocytos (rebound-fenomen) samt reversibel alopeci kan förekomma.

Växtsaften kan vara irriterande på hud och slemhinnor. Växtsaft i ögat kan vara kraftigt irriterande och orsaka reversibel dimsyn.

Provtagning / undersökningar

Vid intag av stora mängder samt vid symtom i samband med oklar mängd tas syrabasstatus, Hb, LPK, TPK, koagulationsstatus samt njur- lever- och elektrolytstatus.

Följ CRP och kroppstemperatur vid leukopeni.

Diagnostiskt EKG i allvarliga fall.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och kol på vid indikation. RING GIC.

Kol i upprepade doser. Initialt ges 25-50 g (barn 10 g), därefter 25 g var 4:e tim alternativt 12,5 g varannan tim (barn 5-10 g var 4:e tim) under 1 dygn, ev längre. RING GIC.

Observation i minst 12 tim eftersom symtomdebuten kan dröja.

Övervakning av medvetandegrad, andning och cirkulation. Arytmiövervakning om stora mängder intagits.

Korrigera vätske- och elektrolytförluster. Håll god diures.

Vid lågt blodtryck ges vätska iv. Om otillräcklig effekt kan dobutamin (5-20 mikrog/kg/min) och/eller noradrenalin (0,05-0,5 mikrog/kg/min) vara indicerat. RING GIC.

Vid uttalad leukopeni kan behandling med granulocyt colony-stimulating factor, G-CSF, eventuellt vara indicerad.

Toxicitet / koncentrationer

Hela växten är giftig. Alkaloidhalten varierar både mellan arter och mellan olika växtdelar. Frön har högst colchicinkoncentration.

Mer än 0,1 mg colchicin/kg är toxisk dos till barn. Till ett 10 kg's barn motsvarar detta fler än 9 frön.

6-8 mg colchicin (motsvarande fler än 100 frön) ger gastrointestinala besvär hos en vuxen person.

Förekomst / preparat

Tidlösa, Colchicum autumnale, även kallad Nakna jungfrun, finns både odlad och förvildad i större delen av Sverige. Kan även placeras inomhus. Klänglilja (Gloriosa superba) är enbart rumsväxt.

Colchicin finns som läkemedel för behandling av gikt. I Sverige enbart kapslar för peroralt bruk (tabl Colchine har avregistrerats), utomlands även för injektion.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.