Träffyta för direktlänk till innehåll

Terbutalin

Sammanfattning

Terbutalin och salbutamol är beta-2 stimulerare med måttlig toxicitet som vid överdosering främst ger symtom som takykardi och tremor. Måttlig hypokalemi och hyperglykemi ses ofta. Viss risk för arytmier vid stora doser. Bensodiazepiner kan dämpa symtomen och i allvarliga fall används betablockerare som antidot.

Symtom / fynd

Illamående och kräkningar är vanligt. Oro och agitation förekommer.

Takykardi och lågt blodtryck (diastoliskt tryck sänks mer än systoliskt) pga vasodilatation. Viss risk för supraventrikulära arytmier vid stora doser. Kramper är ovanliga.

Hypokalemi (omfördelning intracellulärt) och hyperglykemi. Rabdomyolys förekommer i allvarliga fall.

Provtagning / undersökningar

Elektrolytstatus. Blodglukos. CK och myoglobin vid allvarlig förgiftning.

Diagnostiskt EKG.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och/eller kol efter peroralt intag, om befogat med hänsyn till dos och tidsförlopp.

Vid påtaglig takykardi med hemodynamisk påverkan ges vätska iv, vilket oftast är tillräckligt. Komplettering med betablockerare kan dock ibland behövas. Till patienter utan astma är propranolol förstahandsalternativ, detta för att reversera både beta1 och beta2-effekter. Dosering till vixna 0,5-1 mg/min iv (totalt 5-10 mg). Till astmatiker ges metoprolol 1-2 mg/min iv (totalt 5 mg) vilket kan upprepas vid behov. Barn ges propranolol eller metoprolol i dosen 0,1 mg/kg (ges under 5 minuter och kan upprepas om otillräcklig effekt). RING GIC.

Oro, tremor och palpitationer kan ofta dämpas med bensodiazepiner iv.

Hypokalemin är spontant övergående och behöver enbart kompenseras i uttalade fall.

Hyperglykemi, om uttalad eller långvarig, behandlas med snabbinsulin.

Undantagsvis alkalisering av urinen vid rabdomyolys. RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

Vid överdoser förloras delvis preparatens beta-2 selektivitet och beta-1 effekter kan då också ses.

Generellt sett förekommer oftast lindriga-måttliga förgiftningssymtom. Dödsfall finns inte rapporterade.

Vid doser överskridande cirka 250 mg po till vuxna kan allvarliga symtom uppträda.

Inhalationsexponering ger oftast lindrig förgiftningsbild.

Förekomst / preparat

Inhalationsvätska, tabletter, depottabletter, oral lösning, injektionsvätska, inhalationspulver.

Salmeterol och Formoterol är långverkande beta-2 stimulerare i inhalationsform.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.