Träffyta för direktlänk till innehåll

Teofyllin

Risk för allvarlig, svårbehandlad förgiftning!

Ring vid minsta osäkerhet eller behov av ytterligare information Giftinformationscentralen 010-456 67 19

Sammanfattning

Xantinderivat med bronkolytisk effekt. Via bl a adenosinantagonism och katekolaminfrisättning fås även en CNS- och hjärtstimulerande verkan. Vid lindrig-måttlig överdos domineras symtombilden av upprepade kräkningar, oro och tremor. Vid massiv överdos kan kramper och maligna arytmier tillstöta. Symtombilden är väl korrelerad med serumkoncentrationen vid akut intoxikation. Vid kronisk / terapeutisk överdosering uppträder dock ofta allvarliga symtom vid betydligt lägre teofyllinkoncentrationer.

Behandlingen utgörs av antiemetika för att möjliggöra koltillförsel i upprepad dosering, symtomatisk terapi inkluderande omeprazol, diazepam och metoprolol samt akut hemodialys i de svåraste fallen.

Symtom / fynd

Vid lindrig-måttlig akut överdos domineras symtombilden av upprepade kräkningar, takykardi, oro, tremor, feber, måttlig metabolisk acidos, hypokalemi och hyperglykemi. Vid massiv akut överdos kan kramper och ventrikulära arytmier tillstöta och prognosen är då mycket allvarlig.

Symtomdebuten kan vara fördröjd, även om inte depotpreparat intagits. Förgiftningsbilden är väl korrelerad med serumkoncentrationen, men vid kronisk intoxikation (successiv ökning av serumkoncentrationen i samband med underhållsbehandling) uppträder ofta allvarliga symtom vid betydligt lägre teofyllinnivåer.

Provtagning / undersökningar

S-teofyllin vid ankomsten samt initialt varannan timme tills förgiftningsbilden säkert vänt.

Följ elektrolyt- och syrabasstatus samt blodsocker.

Diagnostiskt EKG och kroppstemperatur.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor. Initial dos kol 25-50 g (barn 10 g) ges alltid.

Upprepad tillförsel av kol utgör hörnstenen i behandlingen och är indicerad även vid intravenös överdosering. Ge 25 g var 4:e tim alternativt 12,5 g varannan tim (barn 5-10 g var 4:e tim) under ett dygn eller tills förgiftningsbilden vänt.

Intensivvård och arytmiövervakning på vid indikation.

Vid kräkningar, ge t ex ondansetron (Zofran) 8 mg (barn 0,15-0,2 mg/kg)iv. Dosen kan vid behov upprepas 2-4 ggr.

Vid manifest förgiftning ge protonpumpshämmare, t ex omeprazol 20 mg iv (teofyllin ger hyperaciditet i ventrikeln).

Korrigera hypokalemi. Försiktighet med buffert vid metabolisk acidos pga hypokalemirisken.

Vid uttalad sinus- eller supraventrikulär takykardi, ge metoprolol 5 mg iv till vuxna, upprepa vid behov. Vid ventrikeltakykardi ges till vuxna i första hand metoprolol 5 mg iv att upprepas vb. Vid terapiresistens ges lidokain i standarddos. RING GIC.

Vid oro, tremor eller kramper, ge diazepam 5-10-15 mg iv (större doser än normalt krävs pga antagonistisk verkan av teofyllin). Upprepa vid behov. Om kramper (=hög mortalitetsrisk), RING GIC.

Vid allvarlig förgiftningsbild och/eller hög serumkoncentration av teofyllin, överväg akut hemodialys med "high flux" filter. RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

Intag av >15 mg/kg som engångsdos medför risk för toxiska symtom hos vuxna och intag av 25-55 mg/kg har givit allvarlig förgiftningsbild. Patienter som står på underhållsterapi är extra känsliga.

Toxisk serumkoncentration av teofyllin är >110 mikromol/l. Takyarytmier är vanliga vid nivåer >140 mikromol/l. Dödsfall finns rapporterade vid akut intoxikation där koncentrationer kring 550 mikromol/l uppmätts. Vid kronisk intoxikation har dödsfall inträffat vid 300 mikromol/l.

Förekomst / preparat

Depotpreparat förekommer. Tabletter, oral lösning, injektionsvätska och rektallösning finns också.

Teofyllinförgiftningarna har minkat påtagligt i antal i Sverige och är numer sällsynta.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.