Träffyta för direktlänk till innehåll

Tallium

Risk för allvarlig, svårbehandlad förgiftning!

Ring vid minsta osäkerhet eller behov av ytterligare information Giftinformationscentralen 010-456 67 19

Sammanfattning

Tallium är en mycket toxisk tungmetall som interfererar med många enzymsystem, bl a störs den oxidativa fosforyleringen i mitokondrierna. Absorberas snabbt från magtarmkanalen, passerar lätt blod / hjärnbarriären och placentan, ackumuleras i vävnaderna och kan utsöndras i urinen under flera månader. Tallium kan även tas upp via lungor och hud.

Tidiga symtom är diffusa magtarmbesvär, men dessa kan också saknas. Vanligen följer inom de närmaste dagarna progredierande neurologiska symtom. Typiskt är smärtsamma neuropatier framför allt i de nedre extremiteterna. Även muskelsvaghet kan förekomma. Hypokalemi. Andra symtom kan vara CNS-påverkan, hjärtsvikt, arytmier och nedsatt njurfunktion. Håravfall efter ca två veckor.

Antidot som påskyndar eliminationen finns, kaliumferrihexacyanoferrat II (Berlinerblått) som ges peroralt. Dialys kan bli aktuell.

Symtom / fynd

Symtomdebuten är ofta fördröjd ca 12 timmar. Initialt ses illamående, kräkningar, magsmärtor, diarré eller obstipation. Vid liten dos kan dock dessa symtom helt utebli. Obstipation är vanligt vid svår förgiftning.

Därefter progredierande neuropati med hyperestesi och hyperalgesi, företrädesvis i de nedre extremiteterna. Typiskt är extremt smärtkänsliga fotsulor.

Huvudvärk, förvirring, hallucinationer, psykos, ataxi, tremor, myoklonier, koreiforma rörelser, letargi eller medvetslöshet. Muskelsvaghet och även pareser förekommer, t ex i nedre extremiteterna, andningsmuskulaturen och kranialnervernas målorgan.

De neurologiska symtomen kommer vanligen efter några dygn, men kan uppträda redan efter några timmar eller dröja veckor efter exponeringen - sannolikt beroende på dosens storlek.

Hjärtsvikt, arytmier, njur- och leverpåverkan kan uppträda tidigt eller sent i förloppet. Hypokalemi.

Övrigt: Alopeci 2-3 veckor efter exponeringen. Blå linje på gingiva, nageldystrofi som ger vita linjer på naglarna (Mee´s lines) efter 3-4 veckor. Fotofobi, optikusatrofi. Myalgier, retrosternala smärtor, smakförändringar, stomatit, anhidros, profusa svettningar samt torr, röd och fjällig hud.

Provtagning / undersökningar

Diagnostiskt EKG.

Elektrolytstatus, kreatinin, ASAT, ALAT.

Ev buköversikt (tallium är röntgentätt).

Följ talliumkoncentrationen i blod och urin, RING GIC.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor.

Tarmsköljning övervägs efter buköversikt.

Kaliumferrihexacyanoferrat II (Berlinerblått) alternativt det likvärdiga preparatet Radiogardase CS ELLER kol i upprepade doser ges peroralt snarast för att öka eliminationen. Behandlingen fortsättes tills talliumutsöndringen i urin är mindre än 2,5 mikromol/dygn (0,5 mg).

Dos: Kaliumferrihexacyanoferrat, vuxna och barn: 250 mg/kg/dygn uppdelat på 4 doser. Varje dos ges i 50 ml mannitol (vuxna). Till barn ges reducerad mängd mannitol.

Dos kol: 25 g var 4:e timme eller 12,5 g varannan timme (barn 5-10 g var 4 timme). Vid nedsatt tarmmotilitet ges metoklopramid (Primperan) iv, 10-20 mg (barn 0,15-0,3 mg/kg). Denna dos kan vb upprepas 3-4 ggr per dygn.

Övervakning av medvetandegrad, cirkulation och andning. Arytmiövervakning.

Rikligt med iv vätska för upprätthållande av god diures (ca dubbel timdiures) tills talliumutsöndringen är mindre än 5 mikromol/dygn (1 mg).

Försiktig korrigering av hypokalemi, RING GIC.

Dialys kan bli aktuell, RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

Toxisk koncentration i blod: 0,2-2,5 mikromol/l.

Toxisk koncentration i urin: 2,5 mikromol/l.

Förekomst / preparat

Används vid tillverkning av optiska linser, lågtemperaturtermometrar och halvledare. Har tidigare använts som råttgift och som läkemedel mot syfilis, gonorré, gikt, dysenteri, nattsvettningar vid tuberkulos samt som hårborttagningsmedel vid svampsjukdomen ringorm.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.