Träffyta för direktlänk till innehåll

Svavelväte

Risk för allvarlig, svårbehandlad förgiftning!

Ring vid minsta osäkerhet eller behov av ytterligare information Giftinformationscentralen 010-456 67 19

Sammanfattning

Svavelväte är en färglös retande gas som kan skada ögon och luftvägar och som blockerar cellandningen i mitokondrierna . Exponering för höga koncentrationer ger snabbt insättande medvetslöshet och ev kramper samt andnings- och cirkulationssvikt. Risk för toxiskt lungödem.

Gasen har en lukt av ruttna ägg, men lukten är inte tillförlitlig för att upptäcka gasens närvaro eftersom luktsinnet snabbt avtrubbas.

Behandling snarast med 100% syrgas och vb assisterad andning.

Symtom / fynd

I lättare fall huvudvärk, oro, omtöckning, illamående, kräkningar, palpitationer och dyspné.

Retsymtom från luftvägarna är ovanligt. Risk för allvarlig skada på de nedre luftvägarna med utveckling av lungödem kan dock föreligga utan föregående hosta.

Vid allvarligare exponering tilltagande medvetandepåverkan, koma, kramper, muskelparalys, andnings- och cirkulationssvikt. Uttalad metabolisk acidos. Risk för toxiskt lungödem.

Hög koncentration ger medvetslöshet och död redan efter ett par andetag.

Hudkontakt med svavelväte i lösning kan ge rodnad och smärta men hudupptaget är obetydligt.

Svavelväte är irriterande för ögonen. Låga koncentrationer ger dock besvär först efter några timmar. Typiskt är sk "gas eye", upplevelse av färgade ringar runt ljuskällor.

Provtagning / undersökningar

Syrabasstatus, elektrolyter.

Diagnostiskt EKG.

Övervakning / behandling

100% syrgas ges snarast. Assisterad andning vb. Mun till mun-andning innebär risk för räddaren. Korrigering av metabolisk acidos. Vid allvarlig CNS- eller cirkulationspåverkan ges genast 200 ml natriumbikarbonat 50 mg/ml iv (vuxen). RING GIC.

Övervakning av medvetandegrad, cirkulation och andning. Arytmiövervakning.

Vid kramper ges diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov.

Vid ev retsymtom från luftvägarna eller toxiskt lungödem ges inhalation av kortison. Se dokument Retande gaser.

Vid exponering av hud, spola med vatten och tvätta med tvål och vatten.

Vid ögonexponering, spola minst 5 minuter. Kontakta ögonläkare om besvär kvarstår.

Toxicitet / koncentrationer

Acidos ökar toxiciteten.

Lukttröskel (ruttna ägg): 0,0005-0,15 ppm

>200 ppm ger risk för lungödem, CNS- och cirkulationspåverkan redan efter ett par minuter.

>800 ppm ger medvetslöshet och död efter ett par andetag.

Svavelväte metaboliseras till bl a tiosulfat. Analys av tiosulfat i urin kan användas diagnostiskt, men saknar betydelse för behandlingen.

Förekomst / preparat

Bildas vid bakteriell förruttnelse, t ex i gödselbrunnar, kloaksystem och lastrum på fiskebåtar. Bildas även som biprodukt i garverier, massaindustrier, oljeraffinaderier och vid tillverkning av tungt vatten till kärnkraftverk. Förekommer i vulkangaser, naturgasfyndigheter och gruvor.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.