Träffyta för direktlänk till innehåll

Sumatriptan

Sammanfattning

Sumatriptan är indicerat för akut behandling av migrän och Hortons syndrom. Sumatriptan är en selektiv serotoninagonist, subtyp 5-HT-1d. Den terapeutiska effekten beror på kontraktion av de dilaterade och därigenom smärtframkallande cerebrala blodkärlen.

Som biverkan, och ffa vid överdosering, kan sumatriptan orsaka kontraherande effekter på kärlen även i andra organ som hjärta och lungor samt perifert.

Symtom / fynd

Symtomen är främst relaterade till kärlkontraktion av varierande grad och lokalisation. Reaktionen är både dos- och individrelaterad. Symtom inträder inom 5-30 minuter vid injektion och inom ca ½-2 timmar efter oralt intag. I lindriga fall är symtomdurationen ca ½-3 timmar. I svåra fall kan symtom uppträda senare och kvarstå under ½-1 dygn eller mer.

Symtom vid lindrig förgiftning är t ex takykardi, viss blodtrycksstegring, kall hud, sensoriska och neuromuskulära symtom som muskelryckningar, dystonier och muskelsvaghet.

Vid allvarlig förgiftning tillkommer risk för excitation, kramper och CNS-depression. Långvarig vasokonstriktion kan få allvarliga konsekvenser med hypoxiska symtom och risk för kardiella och cerebrala infarkter. Risk för pulmonell vasokonstriktion som kan orsaka tryck över bröstet och  andningspåverkan (ej bronkospasm).

Illamående och kräkningar kan förekomma.

Provtagning / undersökningar

Diagnostiskt EKG.

Vid svår förgiftning blodstatus, infarktmarkörer, leverstatus, kreatinin, koagutationsstatus.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och/eller kol om befogat med hänsyn till dos och i så fall inom en timme.

Observation ca 4 timmar efter exponeringen - om symtom längre.

Arytmiövervakning efter intag av stor dos och vid bröstsmärtor.

Kontroll av puls, blodtryck och neurologi.

Syrgas ges vid centrala och/eller perifera neurologiska symtom samt vid kardiovaskulära symtom.

Vid symtomgivande högt blodtryck samt tecken på kärlspasm - t ex angina pectoris - rekommenderas nitroglycerin 0,5 mg sublingualt och upprepat efter behov. Vid svår kärlspasm som inte svara på denna behandling rekommenderas iv infusion av nitroglycerin 0,5-10 mikrog/kg/min.

Vid svår kärlspasm, överväg antikoagulation.

Vid kramper ges diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov.

Toxicitet / koncentrationer

I en retrospektiv studie av 39 barn under 6 år som intagit en terapeutisk vuxendos eller mindre förekom enbart lindriga symtom.

Hos enstaka vuxna riskpatienter har terapeutisk dos utlöst allvarliga symtom.

Labvärdet har ingen betydelse för behandlingen.

Förekomst / preparat

Tabletter, suppositorier, nässpray, injektionsvätska (ej intravenöst).

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.