Träffyta för direktlänk till innehåll

Sulfonureider

Risk för allvarlig, svårbehandlad förgiftning!

Ring vid minsta osäkerhet eller behov av ytterligare information Giftinformationscentralen 010-456 67 19

Sammanfattning

Sulfonureiderna stimulerar insulinfrisättningen från pancreas genom att öka betacellernas känslighet för glukos. Huvudrisken vid överdosering (eller redan vid terapeutisk dos hos icke-diabetiker samt äldre med lever- eller njurinsufficiens) är hypoglykemi som kan debutera sent (1-16 timmar) och i svåra fall (där man tillfört glukos iv) vara mycket långdragen eller recidiverande. Intensivvårdsobservation med upprepade blodsockerkontroller bör därför fortsättas tills 24 symtomfria timmar förflutit sedan eventuell glukos- eller antidotbehandling avslutats.

Vid symtomgivande (medvetandepåverkande) hypoglykemi ges glukos iv. Sådan terapi stimulerar dock till insulinfrisättning varför den bör undvikas i möjligaste mån. Ge vanlig kost till vaken patient. Antidoten oktreotid (Sandostatin) ges på vid indikation vid recidiverande glukoskrävande hypoglykemi.

Symtom / fynd

Hypoglykemi kan leda bland annat till irritabilitet, huvudvärk, illamående, buksmärtor, svettig och blek hud, excitation, tremor, konfusion, kramper, koma, mydriasis och positiv Babinski.

Symtomen kan debutera med latens (upp till 16 timmar) och i svåra fall vara mycket långdragna eller recidiverande (upp till en vecka i fall där man behandlat med glukos iv).

Komplikationer och sequelae i form av epilepsi, hemipares och varierande grad av hjärnskada förekommer i fall med långvarig hypoglykemi där behandlingsåtgärder fördröjts.

Provtagning / undersökningar

Kontrollera initialt blodsocker varje timme samt efter behov.

I svåra fall dessutom elektrolyt- och syrabasstatus samt lever- och njurfunktionsprover.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och kol, alternativt enbart kol, om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor.

Intensivvårdsobservation av medvetandegrad och blodsockernivå under minst 24 timmar efter överdosen.

Tillför ej rutinmässigt glukos intravenöst (stimulerar insulinfrisättning) utan låt patienten i möjligaste mån äta vanlig kost. Följ blodsocker och eftersträva normoglukemi.

Vid symtomgivande hypoglykemi ges 50 ml glukos 300 mg/ml iv (barn <5 år 2-3 ml/kg glukos 300 mg/ml). Om patienten ej vaknar inom några minuter ges ny bolusdos. Om kvarstående hypoglykemisymtom påbörjas infusion med glukos 100 mg/ml. Denna sätts successivt ut så fort patienten vaknar och kan äta.

Om svårighet med iv infart och medvetslös eller krampande patient ges 1-2 mg glukagon im till vuxen, 0.5 mg till barn < 20 kg.

Vid recidiverande, glukoskrävande hypoglykemi ges oktreotid (Sandostatin). Detta är ett somatostatinpreparat som hämmar insulinfrisättningen och stabiliserar blodsockret. Dosering. 50 (-100) mikrog iv (barn 25 mikrog iv). Upprepas var 6:e timme vid behov. Efter att oktreotid administrerats avslutas successivt glukostillförseln. RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

Icke diabetiker, småbarn och åldringar samt malnutrierade är särskilt känsliga. Vid nedsatt lever- eller njurfunktion kan redan terapeutisk dos leda till allvarlig hypoglykemi hos diabetiker. Enstaka tablett kan hos icke-diabetiker framkalla allvarlig hypoglykemi.

Typ II-diabetiker är mindre känsliga pga ökad insulinresistens, särskilt de som står på en hög terapeutisk underhållsdos.

Serumkoncentrationen av den intagna substansen saknar betydelse som vägledning för behandlingen.

Förekomst / preparat

Tabletter. Depotpreparat förekommer inte.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.