Träffyta för direktlänk till innehåll

Sprängört

Risk för allvarlig, svårbehandlad förgiftning!

Ring vid minsta osäkerhet eller behov av ytterligare information Giftinformationscentralen 010-456 67 19

Sammanfattning

Sprängört innehåller ett mycket potent neurotoxin, cicutoxin, som har GABA-antagonistisk och kolinerg effekt. Hela växten är giftig. I nedre delen av stammen och i rotdelarna finns toxinet koncentrerat i en oljig växtsaft. Flera dödsfall har inträffat efter förväxling med ätliga rötter.

Symtomen kan komma snabbt, inom 15-30 minuter. Typiskt är ökad saliv- och bronkialsekretion följt av våldsamma kramper som kan pågå länge. Behandlingen är symtomatisk med i första hand diazepam, säkerställande av fri luftväg och ev muskelrelaxation och respiratorbehandling.

Symtom / fynd

Inträder snabbt, inom 15-30-(60) minuter.

Vid lätt-måttlig förgiftning illamående, kräkningar, magsmärtor, svettningar, flush och yrsel.

Vid allvarlig förgiftning kraftig saliv- och bronkialsekretion, vida och ljusstela pupiller, opistotonus, upprepade tonisk-kloniska kramper av grand mal-typ. Status epilepticus. Andningsinsufficiens till följd av bronkialsekretion och kramper. Blodtrycksfall, takykardi, bradykardi, VES och VF. Metabolisk acidos, rabdomyolys sekundärt till kramperna. Feber. Medvetslöshet.

EEG kan vara patologiskt under flera månader.

Provtagning / undersökningar

Diagnostiskt EKG.

Elektrolyt- och syrabasstatus, laktat, CK, myoglobin, kreatinin.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och kol på vid indikation. RING GIC.

Övervakning av medvetandegrad, cirkulation och andning. Arytmiövervakning. Följ kroppstemperaturen.

Vid kramper ges diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov. Vid terapisvikt komplettera med propofol, muskelrelaxering och respiratorbehandling. RING GIC.

Vid lågt blodtryck ges vätska iv. Om otillräcklig effekt kan noradrenalin (0,05-0,5 mikrog/kg/min) vara indicerat. RING GIC.

Vid rabdomyolys ges riklig tillförsel av vätska iv till ca dubbel timdiures. Alkalisering av urinen övervägs.

Toxicitet / koncentrationer

Hela växten, men speciellt nedre delen av stammen och rotstocken är giftig.

2-3 cm av roten anges kunna vara letal dos.

Förekomst / preparat

Förekommer på hela norra halvklotet. Växer i näringsrik miljö vid sjöstränder, vattendrag och diken.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.