Träffyta för direktlänk till innehåll

Spironolakton

Sammanfattning

Spironolakton är en aldosteronantagonist och verkar därigenom som ett kaliumsparande diuretikum. Vid överdos viss risk för dehydrering och hyperkalemi.

Symtom / fynd

Törst, illamående, kräkningar, diarré och buksmärtor. Sekundärt till dehydrering kan huvudvärk, somnolens, förvirring och ataxi förekomma.

Fördröjd (ca 1-1½ dygn) och vanligen lätt-måttlig hyperkalemi och hyponatremi.

Lågt blodtryck och takykardi sekundärt till dehydrering. I sällsynta fall där mycket uttalad hyperkalemi uppkommit finns viss risk för arytmier och metabolisk acidos.

Provtagning / undersökningar

Elektrolyter, följ Na och K.

Vid hyperkalemi, diagnostiskt EKG och syrabasstatus.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och/eller kol med hänsyn till dos och tidsfaktor.

Följ vätske- och elekrolytbalans och korrigera efter behov. Vid massiva eller upprepade överdoser bör elektrolyter följas i minst 24 timmar. Följ puls och blodtryck. Arytmiövervakning vid ev uttalad hyperkalemi.

Vid serumkalium >6,5 mmol/l bör kaliumsänkande åtgärder initieras. Se dokument Kalium och RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

Sparsamt med uppgifter.

625 mg till 16-åring gav lindriga symtom.

Två småbarn som delade på 1,5-6 g fick, efter 24 resp 32 timmar, S-Kalium 5,5 resp 6,0 mmol/l.

Förekomst / preparat

Tabletter.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.