Träffyta för direktlänk till innehåll

Sildenafil

Sammanfattning

Sildenafil används för behandling av erektil dysfunktion. Genom enzymhämning blockeras nedbrytningen av cGMP i corpus cavernosum och kärlmuskulatur. Därigenom relaxeras den glatta muskulaturen i kärlväggar och corpus cavernosum (varvid blodflödet ökar).

Erfarenheten av överdosering är begränsad. Främst takykardi, flush och lättare CNS-symtom har observerats. Tänkbart är även lågt blodtryck och beskrivna biverkningar. Behandlingen är symtomatisk.

Symtom / fynd

Hudrodnad (främst i ansiktet), huvudvärk, yrsel, trötthet, finvågig tremor och rubbat färgseende.

Takykardi, lågt blodtryck. Hos predisponerade personer ev risk för myokardischemi, angina pectoris och hjärtinfarkt.

Gastrointestinala symtom. På teoretiska grunder är förlängd blödningstid tänkbart. Priapism och rabdomyolys beskrivet i enstaka fall.

Andra för preparatet beskrivna biverkningar kan tänkas förekomma vid överdos.

Provtagning / undersökningar

Diagnostiskt EKG.

Ev infarktmarkörer.

Övervakning / behandling

Ventrikeltömning och kol, alternativt enbart kol, om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor.

Övervakning av medvetandegrad och cirkulation. Arytmiövervakning vid förekomst av myokardsjukdom.

Vid lågt blodtryck ges vätska iv. Om otillräcklig effekt kan noradrenalin (0,05-0,5 mikrog/kg/min) vara indicerat.

Vid symtomgivande takykardi ev betareceptorblockerare, t ex metoprolol.

Vid angina pectoris skall nitrater inte användas pga risken för ogynnsam interaktion med sildenafil (aggraverat blodtrycksfall).

Toxicitet / koncentrationer

Erfarenheten av överdosering är begränsad. I rapporterade fall har 200 mg, 500 mg och 2000 mg (ventrikeltömning och kol efter 30 minuter) till tidigare friska personer givit lindriga förgiftningar med lättare CNS-symtom, hudrodnad och takykardi.

Förekomst / preparat

Tabletter.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.