Träffyta för direktlänk till innehåll

Salicylat

Sammanfattning

Hos större barn och vuxna ger förgiftning lätt igenkännbar salicylism med bl a tinnitus, hörselnedsättning, svettningar, oro, hyperventilation och hudrodnad. Små barn kan snabbt få hypoglykemi och metabolisk acidos.

Acidos och hypokalemi måste korrigeras. Upprepat kol förkortar halveringstiden. Rehydrering och alkalisering av urinen påskyndar också eliminationen. Hemodialys kan vara nödvändigt i svåra fall.

Symtom / fynd

Symtomen kommer ofta efter några timmars latens. I lindriga-måttliga fall framför allt salicylism med huvudvärk, yrsel, tinnitus, dimsyn, hörselnedsättning, förvirring, somnolens, svettningar, törstkänsla och hyperventilation. Illamående och kräkningar i vissa fall.

Vid svårare förgiftning tillkommer feber-hypertermi, dehydrering, hypotension, hypokalemi och PK-stegring. Metabolisk acidos ses främst hos småbarn. Även kramper, koma, leverpåverkan, rabdomyolys, icke-kardiellt lungödem och ARDS kan förekomma i sällsynta fall, särskilt vid de kroniska förgiftningarna. Risk för blödningar och hjärnödem i de svåraste fallen.

Barn under 3 år är speciellt känsliga och kan snabbt få metabolisk acidos samt hypoglykemi. Vuxna utvecklar framför allt respiratorisk alkalos. I enstaka, obehandlade fall kan metabolisk acidos utvecklas i ett senare skede och indikerar då allvarlig prognos.

Vid kronisk salicylatöverdosering förekommer ofta en uttalad metabolisk alkalos som sannolikt beror på den då samtidigt obligata och svåra hypokalemin.

Provtagning / undersökningar

S-salicylat vid ankomsten samt upprepat tills signifikant sjunkande värde noteras.

Syrabas- och elektrolytstatus, PK och blodsocker bör följas. I svåra fall även blod- och koagulationsstatus, leverstatus, CK och myoglobin.

Följ kroppstemperatur.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor.

Kol i upprepade doser. Initialt ges 25-50 g (barn 10 g), därefter upprepad tillförsel av 12,5 g varannan tim (barn 5-10 g var 4:e tim) under 1dygn eller tills förgiftningsbilden vänt. Vid nedsatt tarmmotilitet ges metoklopramid (Primperan) iv, 10-20 mg (barn 0,15-0,3 mg/kg). Denna dos kan vb upprepas 3-4 ggr per dygn.

Vid illamående och kräkningar ges ondansetron (Zofran) iv, 8 mg (barn 0,15-0,2 mg/kg). Denna dos kan vb upprepas 2-4 ggr per dygn till max 32 mg (barn 0,8 mg/kg).

Injektion med protonpumpshämmare iv bör övervägas för att skydda magslemhinnan.

Riklig intravenös vätsketillförsel!
Korrigering av hypokalemi och eventuell metabolisk acidos (distributionen av salicylat till CNS ökar vid acidos).

Alkalinisering av urinen överväges vid hög serumkoncentration. Alkalinisering bör utföras först efter rehydrering och korrigering av hypokalemi.

Arytmiövervakning vid allvarlig förgiftning.

Respiratorbehandling vid kraftig allmänpåverkan, särskilt om PCO2 >5 kPa. Sedering och intubation är dock kontraindicerat i fall med metabolisk acidos och samtidig spontan hyperventilation.

Avkylande behandling vid kroppstemperaturen >38 grader C.

Vid S-salicylat >5,5 mmol/l kan alkalisering av urinen vara svår att uppnå och hemodialys (eller i nödfall CVVHD) kan då vara indicerad. Dialys bör absolut övervägas när serumkoncentrationen >7,3, särskilt om metabolisk acidos föreligger. Njursvikt stärker alltid indikationen. RING GIC.

Vid kronisk salicylatförgiftning med uttalad metabolisk alkalos, RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

Serumkoncentrationen ställd i relation till tidsfaktor och klinisk bild är värdefull för bedömningen.

En serumkoncentration tagen ca 3-7 timmar efter intaget >2,5 mmol/l leder vanligen till lindrig förgiftning, 3,5-4,5 mmol/l till måttlig och 4,5-6,0 mmol/l till allvarlig förgiftning. Barn är känsligare.

1,5 g är toxisk dos för småbarn (1-3 år), vilket motsvarar 120-150 mg/kg. Hos vuxna ger <150 mg/kg lindrig påverkan, 150-300 mg/kg lindrig-måttlig och >300 mg/kg allvarlig förgiftning.

Salicylatberedningar för dermalt bruk kan orsaka förgiftning (flertal fallrapporter).

Metylsalicylat är den mest toxiska formen. RING GIC.

Förekomst / preparat

Tabletter, brustabletter, suppositorier. Salicylatbaserade salvor.

Förekommer även i ett flertal kombinationspreparat.

Depotpreparat, enterokapslar Reumyl, avreg 1995.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.