Träffyta för direktlänk till innehåll

Rosiglitazon

Sammanfattning

Antidiabetikum som används vid behandling av typ 2 diabetes. Ges ensamt eller som komplement till metformin eller sulfonureid. Rosiglitazons effekt utövas genom minskad insulinresistens och inte genom stimulering av insulinfrisättningen. Den blodsockersänkande effekten vid terapeutiska doser kommer gradvis under flera veckors behandling.

Vid överdos av enbart rosiglitazon är allvarliga akuta effekter inte att förvänta, men den hypoglykemiska effekten av t ex sulfonureider och insulin kan potentieras.

Symtom / fynd

Erfarenhet av akut överdosering finns endast knapphändigt dokumenterad. Kronisk behandling kan ge vätskeretention, hypoglykemi samt lever- och muskelpåverkan och sådana symtom kan inte helt uteslutas vid överdos. Även neurologiska symtom som yrsel, huvudvärk och parestesier finns beskrivet vid långtidsbruk.

Potentierar hypoglykemiska effekten av insulin, sulfonureider och meglitinider.

Provtagning / undersökningar

Blodsocker, elektrolyter.

Övervakning / behandling

Kol om befogat med hänsyn till dos och tidsförlopp.

Kontroll av blodsocker förslagsvis var 4:e timma under minst 12 timmar.
Vid tecken till hypoglykemi ges i första hand vanlig kost. Om uttalad symtomgivande hypoglykemi tillstöter ges glukos iv.

Toxicitet / koncentrationer

Uppgifter angående akut överdos saknas.

20 mg till vuxna har i kliniska studier tolererats väl.

Förekomst / preparat

Tabletter.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.