Träffyta för direktlänk till innehåll

Rivaroxaban

Sammanfattning

Antikoagulantia. Rivaroxaban och apixaban är selektiva faktor Xa-hämmare som medför en hämning av trombinsyntesen. Vid överdosering finns risk för svårbehandlade blödningar.

Symtom / fynd

Illamående, kräkning och diarré.

Blödning av varierande svårighetsgrad.

Provtagning / undersökningar

Följ PK, Hb, U-Hb, F-Hb och kontrollera om möjligt anti-Xa.

"Rivaroxaban anti- Xa" ger klart besked om koagulationspåverkan. Analysen finns närvarande endast på universitetssjukhusen. På jourtid enbart på KS.

PK ger viss vägledning men APTT är inte tillförlitligt för att bedöma blödningsrisken.


Vid blödning blodgruppering och bastest. TPK, kreatinin, joniserat Ca.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och kol, alternativt enbart kol, om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor.

Noggrann övervakning avseende blödning.

Symtomgivande blödning behandlas bland annat genom tillförsel av koagulationsfaktorer och blodtransfusion. Behandlingen bör diskuteras med koagulationsjour. RING GIC.

Plasma och K-vitamin saknar reverserande effekt. Diskutera med koagulationsjour/GIC inför utskrivning.

En specifik antidot är under utveckling men är ännu inte tillgänglig.

Toxicitet / koncentrationer

Blödning i anslutning till överdos kan vara svårbehandlad och potentiellt livshotande, erfarenheten är dock begränsad.

Förekomst / preparat

Tabletter.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.