Träffyta för direktlänk till innehåll

Ricin

Risk för allvarlig, svårbehandlad förgiftning!

Ring vid minsta osäkerhet eller behov av ytterligare information Giftinformationscentralen 010-456 67 19

Sammanfattning

Mycket toxiskt växtgift som kan orsaka allvarliga, framför allt gastrointestinala symtom vid peroralt intag och livshotande förgiftning efter parenteral tillförsel. Hela växten, speciellt fröna, innehåller ricin (toxalbumin), som är extremt giftigt och stör proteinsyntesen i kroppen. Ett fåtal söndertuggade frön kan ge uttalade gastro-intestinala symtom, men från nedsvalda oskadade frön frigörs ingen nämnvärd toxinmängd. Ricinolja är ogiftig eftersom ricin inte är lösligt i olja. Symtomatisk behandling.

Symtom / fynd

Symtomdebut vanligen 2-10 timmar efter intag av tuggade frön. Inom ett till flera dygn tilltagande svår gastro-intestinal retning med intensiva ofta blodiga diarréer och påföljande dehydrering. Även slemhinneskador i mun, svalg och esofagus förekommer. I de svåraste fallen kan även symtom från andra organsystem uppkomma.
Efter parenteral tillförsel ses ett tvåfasigt insjuknande med långdraget förlopp där den andra fasen är uttryck för multiorganskador. I svåra fall hemolys, kramper, chock, njur- och leverpåverkan i den sena fasen.

Provtagning / undersökningar

Blodstatus, elektrolyter, koagulationsstatus, lever- och njurprover.
Syra-basstatus.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och/eller kol om befogat med hänsyn till tidsförlopp.

Symtomatisk behandling riktad mot vätske- och elektrolytrubbningar samt hotande organsvikt.

Alkalinisering av urin vid hemolys. RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

Ett fåtal tuggade frön kan ge påtagliga gastro-intestinala symtom men livshotande förgiftning ses främst efter parenteral administrering.

Förekomst / preparat

Ej helt ovanlig odlad trädgårdsväxt, Ricinus communis (Euphorbiaceae).
Fröpåsar finns att köpa. Fröna är bönliknande, hårda, dekorativa, oftast marmorerade i vitt, grått, brunt eller svart. De kan även förekomma i t ex halsband och leksaker (turistsouvenirer). De uppges smaka gott. Risk för framställning i terrorsyfte, finns upptaget på listor över potentiella kemiska stridsmedel.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.