Träffyta för direktlänk till innehåll

Repaglinid

Sammanfattning

Insulinfrisättande antidiabetikum med kortvarig verkan. Ökar kalciuminflödet genom beta-cellsmembranet vilket inducerar insulinsekretion.

Har en liknande verkningsmekanism som de perorala sulfonureiderna men är mer kortverkande och risken för långvarig och recidivierande hypoglukemi är mindre. Symtomatisk behandling. Antidot finns, oktreotid (Sandostin).

Symtom / fynd

Hypoglukemiska symtom som huvudvärk, hungerkänslor, irritabilitet, oro, förvirring, yrsel, svettningar, blekhet och tremor i lindriga fall.

Vid måttlig-allvarlig förgiftning tillkommer takykardi, bradykardi, arytmier samt metabolisk acidos sekundärt till hypoglukemin. Alla grader av medvetandesänkning, kramper, koma. Risk för hjärnödem.

Provtagning / undersökningar

Blodsocker kontrolleras initialt och sedan varje-varannan timme det första dygnet.

Syrabas- och elektrolytstatus följes hos patienter med uttalad hypoglukemi eller andra svåra symtom.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och kol, alternativt enbart kol, om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor.
Vid lindriga symtom hos vaken patient, kan peroral tillförsel av snabbt resorberbara kolhydrater vara tillräckligt.

Symtomfri patient övervakas i minst 12 timmar, vid symtom i minst 8 timmar efter symtomfrihet.

Vid mer uttalade symtom på hypoglukemi ges 50 ml glukos 300 mg/ml iv (barn <5 år 2-3 ml/kg glukos 300 mg/ml). Om patienten ej vaknar inom några minuter ges ny bolusdos. Om kvarstående hypoglukemisymtom påbörjas infusion med glukos 100mg/ml. Denna sätts ut successivt så fort patienten kan äta.

Vid långvarig eller recidiverande hypoglukemi ges oktreotid (Sandostatin) 50 (-100) mikrog iv (barn 25 mikrog iv). Upprepas var 8:e timme vid behov. Oktreotid är ett somatostatinpreparat som fungerar som antidot genom att hämma insulinfrisättningen och stabilisera blodsockret. RING GIC. Minst 12 tim observation med kontroll av B-glukos efter avslutad behandling med oktreotid.

Korrigera syrabas- och elektrolytrubbningar.

Vid kramper ges diazepam 5-10 mg iv (barn 0,1-0,2 mg/kg (initialt och upprepat efter behov).

Toxicitet / koncentrationer

Både barn och åldringar utgör särskilda riskgrupper. Vid försämrad lever- eller njurfunktion och minskad näringstillförsel finns risk för förgiftning vid terapeutiska doser.

Förekomst / preparat

Tabletter.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.