Träffyta för direktlänk till innehåll

Reboxetin

Sammanfattning

Antidepressivum som selektivt hämmar upptaget av noradrenalin i CNS. Endast svag hämmande effekt på återupptaget av serotonin.

Mycket begränsad erfarenhet av överdosering. Vid måttlig överdos tänkbart med CNS-excitation, med ökande dos CNS-depression.

Symtom / fynd

Överdos kan föväntas resultera i förstärkning av kända biverkningar.

Huvudvärk, yrsel och viss CNS-excitation tänkbart vid måttlig överdosering, medan CNS-depression kan inträda vid högre dos. Risk för kramper kan inte uteslutas (finns rapporterat som biverkan). Urinretention, mydriasis.

Takykardi vanligt, lågt blodtryck rapporterat i enstaka fall men även blodtrycksstering tänkbart.

Provtagning / undersökningar

Blodstatus, elektrolyter, kreatinin.

Diagnostiskt EKG.

Övervakning / behandling

Ventrikeltömning och kol, alternativt enbart kol, om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor.

Övervakning av medvetandegrad, cirkulation och andning.

Vid lågt blodtryck ges vätska iv till adekvat fyllnad. Om otillräcklig effekt av vätsketillförseln kan noradrenalin (0,05-0,5 mikrog/kg/min) vara indicerat.

Vid kramper ges diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov.

Toxicitet / koncentrationer

Få toxicitetsdata tillgängliga. Till vuxna har engångsdoser om 40 mg, 52 mg och 120 mg givit lindrig förgiftning och 12-20 mg dagligen under några dagar upp till några veckor har likaså givit lindriga symtom. Högsta rapporterade överdos är 240 mg - patienten överlevde men inget sägs om symtombilden.

Förekomst / preparat

Tabletter.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.