Träffyta för direktlänk till innehåll

Rabdomyolys

Sammanfattning

Rabdomyolys är relativt vanligt i samband med olika typer av akut förgiftning. Ofta är muskelcellssönderfallet sekundärt till kramper, försämrat blodflöde eller tryckskador, men orsaken kan också vara en direkt toxisk effekt av förgiftningsmedlet. Myoglobinet som frigörs filtreras ut genom njurarna varvid urinen i typiska fall färgas mörkröd. Processen medför risk för akut njurskada.

Behandlingen innefattar i första hand upprätthållande av hög diures med hjälp av riklig vätsketillförsel iv. I svåra fall även alkalinisering av urinen och vid behov dialys.

Symtom / fynd

Gradvis allt mer mörkröd urin. I sur miljö fälls myoglobinet ut i njurtubuli och vid urin-pH < 5,4 bildas ett direkt njurtoxiskt ämne. Urinen antar då en orangebrun färg. Urinsticka visar positivt utslag för blod, men vid mikroskopering ses inga eller få erytrocyter.

Förhöjt CK, hyperkalemi, hypokalcemi, hyperfosfatemi, förekomst av myoglobin i serum och urin. Ev stigande kreatinin. Metabolisk acidos.

Rabdomyolys kan leda till kompartmentsyndrom.

Provtagning / undersökningar

Elektrolyter inkl Ca och fosfat, myoglobin i serum och urin, CK, kreatinin samt syrabasstatus följes. Urinsticka, ev mikroskopering.

Upprepade kontroller av urin-pH.

Övervakning / behandling

Vid S-myoglobin över ca 4000 mikrog/l bör urinmängden ökas till ca dubbel normalmängd genom att rikligt med vätska ges iv. Korrigera ev acidos.

Vid uttalad rabdomyolys kan dessutom alkalinisering av urinen vara av värde. Urin-pH > 6,5 eftersträvas.

Vid mycket höga S-myoglobinvärden och komplicerande faktorer kan CVVHD bli aktuellt. Dialys ges annars på sedvanliga njurmedicinska indikationer.

Ev tecken till kompartmentsyndrom övervakas. Kirurgkonsult vid behov.

Förekomst / preparat

T ex i samband med bruk av droger, efter intensiv muskelträning, hyponatremi, diabetesketoacidos, hypertermi, hypotermi, malignt neuroleptikasyndrom, serotoninergt syndrom, malign hypertermi. Efter direkttoxicitet av t ex dextropropoxyfen, statiner, ormgifter, odört. Efter långvarig medvetslöshet, kramper och vid omfattande tryckskador.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.