Träffyta för direktlänk till innehåll

Quetiapin

Risk för allvarlig, svårbehandlad förgiftning!

Ring vid minsta osäkerhet eller behov av ytterligare information Giftinformationscentralen 010-456 67 19

Sammanfattning

Atypiskt neuroleptikum. Verkar främst centralt, men blockerar också adrenerga alfa-1-receptorer vilket vid överdos kan ge lågt blodtryck och reflektorisk takykardi. Även snabbt insättande CNS-påverkan. Depåberedningar i stor dos medför risk för sent debuterande allvarliga symtom. Vid massiv dos risk för kramper och allvarlig hjärtpåverkan. Behandlingen är symtomatisk.

Symtom / fynd

Illamående, kräkningar.

Olika grader av CNS-depression omväxlande med agitation. Mios kan förekomma. Vid massiv dos (>ca 10 g) risk för kramper och allvarlig hjärtpåverkan även i sent sekede. Ev extrapyramidala symtom.

Lågt blodtryck och takykardi är vanligt. Förlängd QTc-tid, VES, AV-block I förekommer. Breddökade QRS-komplex i enstaka fall. Vid massiv dos risk för VT.

Provtagning / undersökningar

Elektrolyt- och syrabasstatus.

Diagnostiskt EKG.

Övervakning / behandling

Ventrikeltömning och/eller kol om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor. Ytterligare en dos kol efter 2 timmar om depåberedning. Ventrikelsköljning är dock inte tillämpbar efter intag av depåberedningar beroende på tablettstorleken. Överväg tarmsköljning om intag av stor dos (>ca 10 g). Konglomeratbildning i ventrikeln förekommer. Överväg CT-BÖS och i vissa fall terapeutisk gastroskopi. RING GIC.

Övervakning av medvetandegrad och cirkulation krävs i normalfallet i minst 7 timmar. Vid stor dos eller kraftig medvetandepåverkan arytmiövervakning minst 24 timmar.

Vid lågt blodtryck ges vätska iv. Om otillräcklig effekt kan noradrenalin (0,05-0,5 mikrog/min) vara indicerat.

Vid kramper ges diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov.

För behandling av typiska extrapyramidala symtom ges biperiden (Akineton) 2,5-5 mg (barn 0,02-0,04 mg/kg) långsamt iv. Kan vb upprepas efter 30 minuter. Vid otillräcklig effekt prövas diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg).

Vid terapiresistent cirkulatorisk chock eller hjärtstopp kan lipidterapi övervägas. RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

Åldringar utgör en riskgrupp (väsentligt lägre plasmaclearance).

0,5-1,3 g har givit lindrig förgiftning.

2-5 g till vuxna har givit måttlig förgiftning.

> 5-10 g risk för allvarlig förgiftning med kramper och hjärtpåverkan.

S-koncentrationen saknar betydelse för behandlingen.

Flera vanliga analysmetoder för tricykliska antidepressiva läkemedel ger falskt positivt resultat om patienten tagit quetiapin.

Förekomst / preparat

Tabletter, depottabletter.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.