Träffyta för direktlänk till innehåll

Protonpumpshämmare

Sammanfattning

Låg akut toxicitet i hela preparatgruppen. Symtomatisk behandling.

Symtom / fynd

Vid överdos kan accentuering av kända biverkningar ses såsom yrsel, huvudvärk, trötthet, förvirring, takykardi, vasodilatation, illamående och kräkning.

Provtagning / undersökningar

Inga specifika.

Övervakning / behandling

Kol ges vid överdoser som överskrider cirka 50 ggr terapeutisk dos, om befogat med hänsyn till tidsfaktorn.

Symtomatisk behandling. Även stora doser ger oftast beskedliga symtom. Vid symtomfrihet kan övervakningen avslutas efter 6 timmar.

Toxicitet / koncentrationer

Lindriga symtom har rapporterats vid överdosering i storleksordningen 15 - 45 gånger terapeutisk dos. För högre doser saknas publicerat material men GIC's erfarenhet talar för att symtombilden är högst måttligt svår även efter massivt intag. Inga dödsfall kända.

Förekomst / preparat

Tabletter, depottabletter, oral lösning, brustabletter, injektionsvätska.
Kombinationspreparat med antibiotika finns registrerat (Nexium HP).

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.