Träffyta för direktlänk till innehåll

Propiomazin

Sammanfattning

Varierande grad av CNS-depression som debuterar någon timme efter intaget. Centrala antikolinerga symtom som hallucinos och agitation förekommer. Viss ökad kramprisk.

Symtom / fynd

Trötthet, omtöckning, medvetslöshet. CNS-depressionen kan bli långvarig. Antikolinerga symtom som mydriasis, agitation och hallucinos ses främst i uppvakningsskedet. Kramper förekommer. Takykardi och lågt blodtryck. Viss andningsdepression kan förekomma hos djupt medvetslös patient efter massiv överdos.

Provtagning / undersökningar

Vid uttalade symtom kontrolleras blodgaser, elektrolytstatus, kreatinin, CK. S-etanol (vanlig kombination, potentierande effekt).

Övervakning / behandling

Kol om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor. Ventrikelsköljning om stor dos (>1g) och tidigt i förloppet.

Observationstid 3 tim om opåverkad patient, vid symtom övervakas tills symtomfrihet.

Vid kramper ges diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov.

Vid uttalade centrala antikolinerga symtom kan fysostigmin (Anticholium) 1-2 mg (barn 0,02-0,04 mg/kg) långsamt iv undantagsvis ges. Effektiv dos titreras fram under arytmiövervakning. Sådan behandling medför dock viss kramprisk. Atropin ska finnas tillgängligt för reversering av ev utlöst bradyarytmi.

Vid lågt blodtryck ges vätska iv. Om otillräcklig effekt kan dobutamin (5-20 mikrog/kg/min) och/eller noradrenalin (0,05-0,5 mikrog/kg/min) vara indicerat.

Toxicitet / koncentrationer

<375 mg till vuxen ger lindrig förgiftning, >1000 mg kan framkalla måttlig-svår förgiftning.

Alkohol potentierar toxiciteten.

Förekomst / preparat

Tabletter.