Träffyta för direktlänk till innehåll

Propafenon

Risk för allvarlig, svårbehandlad förgiftning!

Ring vid minsta osäkerhet eller behov av ytterligare information Giftinformationscentralen 010-456 67 19

Sammanfattning

Membranstabiliserande klass Ic-antiarytmikum som har myokarddepressiv effekt och som minskar ledningshastigheten i hjärtat genom att blockera de snabba natriumkanalerna. Vid överdos framkallas redan efter ca 30 minuter illamående och kräkningar och vid stor dos förekommer ofta allvarliga hjärtsymtom med breddökade QRS-komplex och kramper inom några få timmar. Symtomatisk behandling inkluderande Na-tillförsel och alkalinisering av blodet i allvarliga fall.

Symtom / fynd

Illamående, kräkningar.

Trötthet, somnolens, medvetslöshet och kramper.

Breddökade QRS-komplex, sinusbradykardi, AV-block, sinusarrest, ventrikeltakykardi, Torsade de pointes och ventrikelflimmer. Blodtrycksfall och cirkulatorisk chock.

Provtagning / undersökningar

Syrabasstatus, elektrolyter.

Upprepade diagnostiska EKG.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning bör utföras om patienten inkommer tidigt efter intag av stor dos. Ge atropin 0,5 - 1 mg iv innan för att undvika vagalt utlöst bradykardi. Kol ges.

Intensivvårdsobservation med arytmiövervakning.

Vid breddökade QRS-komplex och cirkulatorisk påverkan är tillförsel av extra natrium och höjning av blodets pH gynnsamt. Ge därför vid sådana symtom initialt 200 ml natriumbikarbonat 50 mg/ml iv (vuxna) under 10 minuter och RING GIC.

Vid bradykardi ges atropin iv. Om otillräckligt ges isoprenalininfusion, 0,05-1,0 mikrog/kg/min. Pacemaker kan bli nödvändig i terpiresistenta fall, RING GIC.

Vid ventrikulära takyarytmier ges lidokain iv i standarddos alternativt magnesiuminfusion. Amiodaron kan prövas i terapiresistenta fall (dock ej vid Torsade de pointes).

Övriga antiarytmika liksom elkonvertering kan framkalla förvärrade arytmier och bör undvikas.

Vid hypotension monitoreras central hemodynamik (CVK och ekokardiografi). Ge vätska iv till adekvat fyllnad. Därefter vid behov dobutamin (5-20 mikrog/kg/min) och ev noradrenalin 0,05-0,5 mikrog/kg/min.

Vid kramper ges diazepam 5-10 mg iv (barn 0,1 - 0,2 mg/kg). Dosen upprepas efter behov.

Vid hjärtstillestånd är långvarig A-HLR motiverad vid behov. Överväg extrakorporal cirkulation. RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

Vid doser överstigande cirka 3 g till vuxna finns hög risk för allvarliga symtom. Hög mortalitet.

Förekomst / preparat

Tabletter.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.