Träffyta för direktlänk till innehåll

Prometazin

Sammanfattning

Histaminreceptorblockerare med sedativ och uttalad antikolinerg effekt. Barn reagerar ofta med CNS-excitation (oro, hallucinationer, muskelryckningar) medan vuxna i högre utsträckning får CNS-depression som i uppvakningsskedet ofta följs av kvarstående centrala antikolinerga symtom. Övervakningen bör ske i tyst och ljusdämpad miljö. Fysostigmin kan ges vid uttalade centrala antikolinerga symtom.

Symtom / fynd

CNS-depression, oftast somnolens, eller CNS-excitation (främst hos barn).

Mydriasis, ataxi, desorientering, hallucinationer, motorisk oro, delirium, dystoni, opistotonus (perifert sträckkrampsmönster). Sinustakykardi, torra slemhinnor, nedsatt tarmperistaltik och urinretention.

Symtomen avklingar vanligen inom 1-2 dygn.

Provtagning / undersökningar

S-etanol och s-paracetamol i oklara fall.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och kol, alternativt enbart kol, om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor.

Observationstiden kan avslutas när patienten varit opåverkad och symtomfri under 4 timmar. Vid symtom observeras tills symtomfrihet.

Övervakning avseende medvetandegrad. Arytmiövervakning vid uttalade symtom och alltid vid fysostigminbehandling.

Sinustakykardi behöver vanligtvis inte behandlas.

Vid motorisk oro, agitation eller andra lätta-måttliga antikolinerga symtom ges diazepam. Observera att opistotonus ofta feltolkas som "sträckkramper" varför fysostigminbehandling bör övervägas, se nedan.

Vid uttalade centrala antikolinerga symtom (hallucinationer, delirium, opistotonus) ges fysostigmin (Anticholium) under EKG-övervakning. RING GIC. Vuxna ges 0,5-2(3) mg iv (barn 0,02-0,04 mg/kg iv) under minst 2 minuter. Titrera fram effektiv dos. Kan vid behov upprepas efter cirka 60 minuter och sedan ges med 1-2 timmars intervall så länge erforderligt. Alternativt ges fysostigmin som infusion 1-3 mg/tim till vuxna under arytmiövervakning. Atropin ska finnas tillgängligt och vid tecken på överdos av fysostigmin (bradykardi) ges 1-2 mg iv (barn 0,02-0,05 mg/kg iv eller im). Uppkommer kramper ges diazepam.

Toxicitet / koncentrationer

Intag av <350 mg ger hos vuxna i regel lindrig-måttlig förgiftning.
Intag av >500 mg ger hos vuxna ofta måttlig-allvarlig förgiftning.

Serumkoncentrationen av prometazin saknar betydelse som vägledning för behandlingen.

Förekomst / preparat

Tabletter och oral lösning. Lergigan comp innehåller även efedrin och koffein.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.