Träffyta för direktlänk till innehåll

Prometazin

Sammanfattning

Histaminreceptorblockerare med sedativ och uttalad antikolinerg effekt. Barn reagerar ofta med CNS-excitation (oro, hallucinationer, muskelryckningar) medan vuxna i högre utsträckning får CNS-depression som i uppvakningsskedet ofta följs av kvarstående centrala antikolinerga symtom. Övervakningen bör ske i tyst och ljusdämpad miljö. Fysostigmin kan ges vid uttalade centrala antikolinerga symtom.

Symtom / fynd

CNS-depression, oftast somnolens, eller CNS-excitation (främst hos barn).

Mydriasis, ataxi, desorientering, hallucinationer, motorisk oro, delirium, dystoni, opistotonus (perifert sträckkrampsmönster). Sinustakykardi, torra slemhinnor, nedsatt tarmperistaltik och urinretention.

Symtomen avklingar vanligen inom 1-2 dygn.

Provtagning / undersökningar

S-etanol och s-paracetamol i oklara fall.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och kol, alternativt enbart kol, om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor.

Observationstiden kan avslutas när patienten varit opåverkad och symtomfri under 4 timmar. Vid symtom observeras tills symtomfrihet.

Övervakning avseende medvetandegrad. Arytmiövervakning vid uttalade symtom och alltid vid fysostigminbehandling.

Sinustakykardi behöver vanligtvis inte behandlas.

Vid motorisk oro, agitation eller andra lätta-måttliga antikolinerga symtom ges diazepam. Observera att opistotonus ofta feltolkas som "sträckkramper" varför fysostigminbehandling bör övervägas, se nedan.

Vid uttalade centrala antikolinerga symtom (hallucinationer, delirium, opistotonus) ges fysostigmin (Anticholium) under EKG-övervakning. RING GIC. Vuxna ges 0,5-2(3) mg iv under minst 2 minuter. Titrera fram effektiv dos. Till barn ges 0,02- 0,05 mg/kg. Dosen till barn titreras i omgångar om 0,01 mg/kg med cirka ett par minuters mellanrum och avbryts då man ser regress av de antikolinerga symtomen. Kan vid behov upprepas efter cirka 60 minuter och sedan ges med 1-2 timmars intervall så länge erforderligt. Alternativt ges fysostigmin som infusion under arytmiövervakning. Ring GIC för diskussion. Atropin ska finnas tillgängligt och vid tecken på överdos av fysostigmin (bradykardi) ges 1-2 mg iv (barn 0,02-0,05 mg/kg iv eller im). Uppkommer kramper ges diazepam.

Rivastigmin har samma effekt som fysostigmin men längre effektduration och kan övervägas vid behov av upprepade fysostigmindoser. Ges som kapsel i dosen (3) - 6 mg. Upprepade doser kan behövas RING GIC för diskussion.

Toxicitet / koncentrationer

Intag av <350 mg ger hos vuxna i regel lindrig-måttlig förgiftning.
Intag av >500 mg ger hos vuxna ofta måttlig-allvarlig förgiftning.

Serumkoncentrationen av prometazin saknar betydelse som vägledning för behandlingen.

Förekomst / preparat

Tabletter och oral lösning. Lergigan comp innehåller även efedrin och koffein.