Träffyta för direktlänk till innehåll

Pregabalin

Sammanfattning

Antiepileptikum med måttlig toxicitet. GABA-analog. Dominerande symtom är CNS-depression och takykardi. Risk för kramper efter intag av stor dos.

Symtom / fynd

Relationen dos/symtom är mycket varierande mellan individer. Vanligast är lindrig CNS-depression och takykardi. Med ökande dos kan medvetslöshet och kramper tillstöta. Mindre vanliga symtom är agitation, desorientering, hallucinationer, myoklonier, nystagmus, urinretention och lågt blodtryck.

Förlängd PQ-tid, trombocytopeni, övergående leverpåverkan och rabdomyolys finns beskrivet vid terapeutiska doser.

Provtagning / undersökningar

S-kreatinin vid stor dos och allvarliga symtom. Blod- och leverstatus samt CK om patienten står på preparatet vid intoxikationstillfället.

Övervakning / behandling

Ventrikeltömning och/eller kol om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor. Ventrikelsköljning aktuellt endast vid massiv överdos.

Observationstiden kan avslutas om patienten varit symtomfri i minst 5 timmar. Vid symtom övervakas tills symtomfrihet.

Övervakning av medvetandegrad, puls och blodtryck.

Vid agitation och kramper ges diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov.

Takykardi kräver i regel ingen behandling. Vid lågt blodtryck ges vätska iv och vid behov tillägg av inotropt stöd.

Hemodialys kan övervägas vid massiv överdos och samtidig svår njurinsufficiens.

Toxicitet / koncentrationer

Serumkoncentration av pregabalin saknar betydelse som vägledning för behandling.

I ett udda fall gav 2,1 g till 15-åring medvetslöshet i 3 timmar.

<3 g till vuxna gav ingen eller endast lindrig intoxikation.

3,75 - 4,5 g till vuxna har givit medelsvår förgiftning med bl a kramper. Dock har större doser tolererats utan allvarliga symtom.

Förekomst / preparat

Kapslar

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.