Träffyta för direktlänk till innehåll

Perfenazin

Sammanfattning

Fentiazinderivat av lågdos-typ med antipsykotisk effekt via blockering av dopaminreceptorerna D1/D2. Substansen har även en alfa-1-blockerande verkan medan den antikolinerga effekten är svag. Vid överdosering ses framförallt varierande grad av CNS-depression. Icke dosberoende extrapyramidala symtom är tämligen vanliga och dessa kan, efter depotinjektion eller massivt peroralt intag, debutera mycket sent (>24 timmar). Kramper förekommer men allvarlig cirkulatorisk påverkan är mycket sällsynt. Behandlingen är symtomatisk. Biperiden ges mot extrapyramidala symtom.

Symtom / fynd

Somnolens uppträder oftast inom ett par timmar efter peroral överdos. Koma har rapporterats efter massivt intag. Agitation, förvirring, kramper, lågt blodtryck och sinustakykardi förekommer. Allvarlig hjärtpåverkan är dock mycket sällsynt.

Extrapyramidala symtom kan uppträda både tidigt och sent i förloppet. De förefaller inte vara dosberoende och kan kvarstå i flera dygn efter depotinjektion.

Malignt neuroleptikasyndrom har rapporterats som biverkan.

Provtagning / undersökningar

Vid medvetslöshet tas syrabas- och elektrolytstatus. Vid misstanke om malignt neuroleptikasyndrom kontrolleras dessutom CK och kroppstemperatur.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och kol, alternativt enbart kol, om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor. Ej kräksirap. Vid stort intag av depotpreparat ges ny dos kol efter 2-4 timmar.

Observationstiden kan avslutas om patienten varit symtomfri i 8 timmar. Vid symtom övervakas tills symtomfrihet men minst 24 timmar om stort peroralt intag.

Diagnostiskt EKG. Arytmiövervakning kan vara indicerad vid stor dos och vid EKG-påverkan i 12 timmar efter normaliserad EKG-bild. Vid lågt blodtryck ges vätska iv till adekvat fyllnad. Om otillräcklig effekt kan noradrenalin (0,05-0,5 mikrog/kg/min) vara indicerat.

Vid kramper ges diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov.

För behandling av typiska extrapyramidala symtom ges biperiden (Akineton) 2,5-5 mg (barn 0,04 mg/kg) långsamt iv. Kan vb upprepas efter 30 minuter. Vid otillräcklig effekt prövas diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg).

Toxicitet / koncentrationer

Perfenazin har en relativt sett låg akut toxicitet.

4-8 mg till 1-åring gav måttlig intoxikation. 16 mg till 2-åring gav lindrig-måttlig förgiftning.

96 mg till 16-åring och 120 mg till vuxen gav måttliga intoxikationer.

800 mg till vuxen gav allvarlig intoxikation.

Serumkoncentrationen saknar betydelse som vägledning för behandlingen.

Förekomst / preparat

Tabletter, depotpreparat och injektionsvätska.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.