Träffyta för direktlänk till innehåll

Orfenadrin

Risk för allvarlig, svårbehandlad förgiftning!

Ring vid minsta osäkerhet eller behov av ytterligare information Giftinformationscentralen 010-456 67 19

Sammanfattning

Membranstabiliserande effekt med risk för breddökade QRS-komplex, arytmier och myokarddepression. CNS-depression i upp till två dygn. Andningsdepression. Centrala och perifera antikolinerga symtom som kan kvarstå flera dygn. Allvarliga symtom som kramper kan komma inom första timmen. I huvudsak symtomatisk terapi mot påverkan av hjärta och CNS.

Symtom / fynd

Antikolinerga symtom som mydriasis, oro, hallucinos, desorientering, urinretention, torr röd hud, muntorrhet och tarmatoni (kan kvarstå flera dygn). Hyperreflexi. Snabbt insättande medvetandesänkning ända ned till djupt koma. Kramper utan klar relation till intagen dos. Hjärnödem har rapporterats.

Hypokalemi och andningsdepression förekommer vid stora doser.

Initialt är supraventrikulär takykardi vanligt. Den kinidinliknande effekten kan ge QRS-breddökning, bradykardi och AV-block genom störd impulsbildning och överledning samt så småningom nedsatt kontraktilitet och hjärtsvikt. Ventrikulära takyarytmier (ventrikeltakykardi, Torsade de pointes och ventrikelflimmer). Direkt myokardtoxisk verkan kan ge blodtrycksfall, lungödem och kardiogen chock. Den perifera resistensen är vanligen snarast ökad.

Leverpåverkan relativt vanlig, troligen direkt hepatotoxisk effekt.

Provtagning / undersökningar

Syrabasstatus och elektrolyter. Kreatinin. Blodglukos. Leverprover.

Diagnostiskt EKG.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och/eller kol om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor. Detta bör övervägas även i sent skede om massiv dos intagits (ventrikelretention pga antikolinerg verkan).

Upprepad tillförsel av kol 25 g var 4:e tim alternativt 12,5 g varannan timme (barn 5-10 g var 4:e tim) under 1 dygn eller tills förgiftningsbilden vänt. Vid nedsatt tarmmotilitet ges metoklopramid (Primperan) iv, 10-20 mg (barn 0,15-0,3 mg/kg). Denna dos kan vb upprepas 3-4 ggr per dygn.

Arytmiövervakning.

Intensivvård inklusive CVK, artärkateter och ekokardiografi i allvarliga fall.

Vid oro, hallucinos, delirium eller kramper ges diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat vid behov.

Vid breddökade QRS-komplex och cirkulatorisk påverkan ges initialt till vuxna 200 ml Natriumbikarbonat 50 mg/ml iv under 10 minuter, RING GIC. (Alkalinisering av blodet och tillförsel av natriumjoner har en positiv effekt i dessa fall).

Vid lågt blodtryck ges i första hand vätska iv till adekvat fyllnad. Om otillräckligt ges dobutamin (5-20 mikrog/kg/min) om dominerande pumpsvikt och/eller noradrenalin (0,05-0,5 mikrog/kg/min) om uttalad vasodilatation. RING GIC.

Vid uttalad bradykardi prövas atropin 0,5 mg iv. Om otillräckligt ges isoprenalininfusion (0,05-1 mikrog/kg/min). Pacemaker kan bli nödvändig.

Vid ventrikeltakykardi ges lidokain (Xylokard). Till vuxna, iv bolus om 1 mg/kg följd av infusion 2-4 mg/min under 12 timmar. Alternativt ges magnesiumsulfat (Addex-Magnesium). Till vuxna, iv bolus om 10 mmol under 2 minuter följd av infusion 1-6 mmol/tim under 6-12 timmar. Amiodaron 300 mg iv (vuxna) prövas vid terapiresistens.

Vid Torsade de pointes ges isoprenalin iv. Börja med 0,05 mikrog/kg/min och höj dosen vid behov med 0,05 var 5:e minut till önskad effekt. Magnesiumsulfat iv (se dosering ovan) är ett alternativ. RING GIC.

Supraventrikulär takykardi behöver oftast inte behandlas farmakologiskt. Bensodiazepin iv kan dämpa uttalad takykardibenägenhet. Försiktighet med betablockerare bör iakttas (risk för hjärtsvikt och bradykardi). RING GIC.

Fysostigmin kan ha god effekt vid centrala antikolinerga symtom som oro, hallucinos och delirium. Ska dock inte ges de första 16 timmarna, och enbart om takykardi och smala QRS-komplex föreligger. RING GIC.
Inom de första 16 timmarna är diazepam förstahandsmedel.

Toxicitet / koncentrationer

Intag av mer än 1-2 g ger risk för allvarliga symtom hos vuxna.

Ett stort antal dödsfall finns publicerade i alla åldersgrupper.

Förekomst / preparat

Tabletter och depotpreparat. I Norgesic finns även paracetamol.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.