Träffyta för direktlänk till innehåll

Olanzapin

Sammanfattning

Atypiskt neuroleptikum som kemiskt och farmakologiskt är besläktat med klozapin men som vid överdos ger mer godartade symtom. I första hand dopamin- och serotoninantagonist, dock även antagonistisk effekt på kolinerga, adrenerga och histaminerga receptorer.

Symtom vid överdos är bl a CNS-depression, takykardi, blodtrycksfall och extrapyramidala symtom.

Behandlingen är symtomatisk.

Symtom / fynd

Symtomen debuterar snabbt, i regel inom 4 timmar.

CNS-depression av olika grad. Extrapyramidala symtom. Agitation, förrvirringstillstånd, hallucinationer och kramper tänkbart vid kraftig överdos. Både mydriasis och mios rapporterat. Ev urinretention.

Andningsdepression tänkbart vid kraftig överdos.

Takykardi och lågt blodtryck, förlängd QT-tid och efter kraftig överdosering ev arytmier.

Malignt neuroleptikasyndrom rapporterat som biverkan.

Provtagning / undersökningar

Elektrolyter, syra-basstatus.

Diagnostiskt EKG.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och kol, alternativt enbart kol, om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor.

Övervakning av medvetandegrad, cirkulation och andning. Symtomfri patient övervakas i minst 4 timmar.

Vid lågt blodtryck ges vätska iv. Om otillräcklig effekt kan noradrenalin (0,05-0,5 mikrog/kg/min) vara indicerat.

Vid kramper ges diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov.

Vid extrapyramidala symtom ges biperiden (Akineton) 2,5-5 mg (barn 0,04 mg/kg) långsamt iv. Kan vb upprepas efter 30 minuter. Vid otillräcklig effekt prövas diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg).

Respiratorbehandling kan bli aktuell i de, sannolikt ovanliga, fall där andningdepression uppkommer.

Vid kraftig överdosering och förekomst av mer ovanliga symtom (t ex centralt antikolinergt syndrom), RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

Stor spridning när det gäller toxiska doser, framför allt bland vuxna.

Hos barn har 5 mg givit lindriga, 7,5-15 mg måttliga och 30-40 mg allvarliga symtom.

Hos vuxna har lindriga symtom observerats i intervallet 30-420 mg medan medvetslöshet och enstaka kramper iakttagits efter doser om 120-840 mg. I ett fall gav 560 mg allvarlig förgiftning med medvetslöshet och upprepade kramper.

Förekomst / preparat

Tabletter, frystorkade tabletter (faller sönder i munnen), pulver till injektionsvätska, lösning.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.