Träffyta för direktlänk till innehåll

Odört

Risk för allvarlig, svårbehandlad förgiftning!

Ring vid minsta osäkerhet eller behov av ytterligare information Giftinformationscentralen 010-456 67 19

Sammanfattning

Växten innehåller alkaloider bl a koniin, som har nikotinliknande effekter. Initialt ses en agonistisk effekt på nikotinreceptorerna i autonoma ganglier följt av en antagonistisk, hämmande, effekt. Snabb symtomdebut med bl a salivering, kräkningar och intensiv törst. I allvarliga fall kramper och senare muskelsvaghet med risk för andningsstillestånd. Dödsfall har inträffat. Symtomatisk behandling.

Bitter smak. Luktar illa. Förgiftning pga förväxling med bl a kvanne, vildpersilja och selleri har inträffat. Flera allvarliga fall, även dödsfall, efter förtäring av fåglar som ätit odörtfrön, s k indirekt förgiftning, har också inträffat.

Symtom / fynd

Symtom kan komma plötsligt. Salivering, kräkningar, törst, mydriasis, synstörningar, muskelfascikulationer och muskelsmärtor. Även kramper i tidigt skede. I allvarliga fall tillkommer uppåtstigande muskelförlamning som kan progrediera till andningsstillestånd. Dödsfall har inträffat. Bibehållet medvetande till sent i förloppet.

Initialt ses högt blodtryck och takykardi följt av lågt blodtryck och bradykardi. Leverpåverkan samt njursvikt pga rabdomyolys kan förekomma.

Fototoxisk reaktion kan uppkomma efter hudkontakt.

Provtagning / undersökningar

Blodgaser, S-kreatinin, CK och leverstatus i fall med påtagliga symtom.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och kol, alternativt enbart kol, om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor.

Tarmsköljning kan vara indicerat om stor mängd växtdelar förtärts. RING GIC.

Övervakning av medvetandegrad, cirkulation och andning. Respiratorbehandling kan bli aktuell. Symtomfri patient övervakas i minst 4 timmar.

Vätske- och elektrolyttillförsel. God diures (normal till dubbel dygnsvolym).

Vid bradykardi Atropin 0,5-1 mg iv (vuxna), (barn 0,015 mg/kg), ev upprepat.

Vid kramper ges diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov.

Vid lågt blodtryck ges vätska iv. Om otillräcklig effekt kan dobutamin (5-20 mikrog/kg/min) och/eller noradrenalin (0,05-0,5 mikrog/kg/min) vara indicerat. RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

Hela växten är giftig. Koniin är en flyktig alkaloid och färska växtdelar är giftigare än torkade. Halten koniin varierar även med växtens ålder och växtplats.

Förekomst / preparat

Växer vilt i södra Sverige, allmänt spridd i Europa och förekommer även i resten av världen.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.