Träffyta för direktlänk till innehåll

Nikotin (tabletter)

Sammanfattning

En inledande agonistisk effekt på kolinerga nikotinreceptorer i CNS samt på sympatiska och parasympatiska ganglier följs efter hand av en antagonistisk effekt.

Typiskt är således ett tvåfasigt förlopp med initial stimulering av nervsystem och cirkulation och en andra fas med en depressiv inverkan på dessa organsystem.

Symtom / fynd

Vid upptag genom munslemhinnan uppträder symtom i regel inom 15-30 minuter, medan det kan dröja 4-6 timmar efter nedsväljning av hela nikotintabletter. Effektdurationen blir då också betydligt längre.

Initialt inträder en brännande känsla i munhåla, svalg och matstrupe samt ökad salivation - detta särskilt om tabletterna hålls kvar i munhålan. Relativt tidigt förekommer även illamående, kräkningar och diarré liksom yrsel, förvirring, tremor, takypné, takykardi och högt blodtryck.

I en andra fas kan - särskilt om stor dos intagits - kan uttalad CNS-depression, muskelsvaghet, fascikulationer, bradykardi, lågt blodtryck, förmaksflimmer, ventrikelflimmer, kramper och andningsdepression tillstöta.

Provtagning / undersökningar

Diagnostiskt EKG i allvarliga fall, initialt och ev upprepat beroende på det kliniska förloppet.

Vid svårare förgiftning följes blodstatus, elektrolytstatus och blodgaser.

Övervakning / behandling

Om patienten tuggat tabletterna, skölj ur munnen och ge sur dryck (t ex juice) vilket minskar absorptionen.

Kol ges om tabletterna svalts och om det är befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor. Ventrikelsköljning är sällan aktuellt.

Övervakning av medvetandegrad, andning och cirkulation.

Arytmiövervakning vid allvarlig förgiftning.

Rehydrering efter behov.

Takykardi och högt blodtryck i den inledande fasen behöver i regel inte behandlas. Betareceptorblockerare och vasodilaterande farmaka bör undvikas eftersom bradykardi och lågt blodtryck kan tillstöta i en senare fas.

Vid kramper ges diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg) och upprepat vb.

Vid symtomgivande bradykardi ges atropin 0,5 mg (barn 0,01 mg/kg) iv och upprepat efter behov. Vid lågt blodtryck ges vätska iv. Om otillräcklig effekt kan infusion av noradrenalin (0,05-0,5 mikrog/kg/min) ges.

Vid ymnig salivation eller sekretion från bronkerna kan atropin ges i ovanstående dosering.

Toxicitet / koncentrationer

Toleransutveckling förekommer hos nikotinister. Hos icke-rökare kan redan normaldos ge symtom, t ex 0,01 mg/kg via munslemhinnan och 0,04 mg/kg vid nedsväljning av hela tabletter.

1,4 mg/kg har givit medelsvår och 1,7 mg/kg allvarlig förgiftning.

Förekomst / preparat

Sugtablett/resoriblett och komprimerad sugtablett. För dessa gäller att absorptionen är avsedd att ske via munslemhinnan. Nedsvalda tabletter absorberas långsammare och något sämre.