Träffyta för direktlänk till innehåll

Nervgaser

Risk för allvarlig, svårbehandlad förgiftning!

Ring vid minsta osäkerhet eller behov av ytterligare information Giftinformationscentralen 010-456 67 19

Sammanfattning

Nervgaserna hör till gruppen organiska fosforföreningar och ger upphov till en kolinerg förgiftning genom att irreversibelt hämma enzymet acetylkolinesteras. De viktigaste exponeringsvägarna är inhalation och absorption via hudkontakt.

Symtom från ögon (mios, smärta, tårflöde) och slemhinnor (nästäppa, salivation, bronkorré) debuterar snabbt till följd av direkt lokal påverkan. Tecken på systemförgiftning ses i regel senare, men kan komma inom minuter efter kraftig exponering. Behandlingen omfattar avklädning/hudsanering, antidottillförsel med atropin och oxim, bensodiazepintillförsel samt intensivvårdsterapi.

Symtom / fynd

Symtomen beror på stimulering av kolinerga muskarin- och nikotinlika receptorer perifert och centralt.

Salivering, rinnande näsa, ökat tårflöde och mios. Illamående, diarré, buksmärtor. Ofrivillig urin- och fecesavgång. Ökad sekretproduktion i bronkerna, bronkospasm, hosta, andnöd, lungödem. Bradykardi (men takykardi kan ses initialt) och överledningsrubbningar. Huvudvärk, sluddrigt tal, hallucinationer, generella kramper och medvetslöshet. Muskelfascikulationer, muskelkramper och därefter pareser. Andningsinsufficiens. Hyperglykemi och hypokalemi.

Provtagning / undersökningar

Syrabasstatus, elektrolyter och blodsocker.

AchE-aktivitet (kolinesterasaktivitet i plasma).

Diagnostiskt EKG.

Övervakning / behandling

Personsanering ska utföras före intagning på sjukhus, se lokal katastrofmedicinsk plan.

Vid förtäring av kontaminerad föda eller vatten ges, om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor, kol före och efter ventrikelsköljning.

Arytmiövervakning på intensivvårdsavdelning.

Optimal symtomatisk behandling innefattande vätsketillförsel, syrgas och kontrollerad andning efter behov.

Atropin. Doseringen styrs helt av hur kraftig den kolinerga stimuleringen är. Man strävar efter att inte behöva suga i patientens luftvägar oftare än en gång var 5 minut. Vuxna ges initialt 2-4 mg iv. Atropinadministrering fortsättes vid behov med 2 mg (1 mg till personer äldre än 60 år) var 3-8:e minut så att adekvat atropinisering hela tiden föreligger oberoende av eventuell oximbehandling. Vid kraftig exponering kan doser upp till 50-200 mg dagligen behöva ges. Barn ges initialt 0,05 mg/kg iv. Vid behov ges ytterligare 0,02-0,05 mg/kg var 2-10:e minut efter kliniskt svar.

Oxim (Obidoxim, HI-6). Oximbehandling kan i vissa fall leda till en reaktivering av det blockerade enzymet acetylkolinesteras, vilket då motverkar nervgasernas påverkan på de nikotinerga kolinerga receptorerna. Obidoxim är ej effektivt vid förgiftning med Soman. Obidoxim är mer effektiv än HI-6 vid förgiftning med Tabun. Till vuxna ges 250 mg obidoxim (Toxogonin) iv under 5-10 minuter. Dosen upprepas efter behov, dock först efter 2 timmar. Till barn ges 4 mg/kg iv. RING GIC.

Autoinjektorer innehållande atropin samt en oxim finns lagrade i Stockholm, Göteborg och Malmö. RING GIC.

Bensodiazepiner ges iv vid kramper, höga doser kan behövas.

Toxicitet / koncentrationer

Samtliga nervgaser har mycket hög toxicitet.

Förekomst / preparat

Nervgaserna är mer eller mindre flyktiga, nästan färglösa vätskor vid rumstemperatur. De är stabila och lätta att sprida ut. En praktisk indelning är att dela in dem efter deras flyktighet. Nervgaserna Sarin och Soman benämns "försvinnande nervgaser". Tabun och VX benämns "kvarliggande nervgaser".

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.