Träffyta för direktlänk till innehåll

Natriumklorid

Sammanfattning

Akut saltöverdosering (peroral engångsdos eller feladministrering iv) kan leda till akut hypernatremi. Denna för med sig en snabb ökning av den extracellulära osmolaliteten samt en påföljande intracellulär dehydrering. Effekten är mest deletär för CNS och kan leda till hjärnblödning, trombosbildning och irreversibel hjärnskada. Vid lindrig peroral överdosering ses dock oftast endast GI-symtom. Behandlingsprincipen vid akut hypernatremi (utvecklad snabbare än 24 timmar) är att sänka S-Na snabbt till <155 mmol/l genom tillförsel av natriumfri vätska iv (glukos 50 mg/ml) alternativt vatten per os för att vända den osmotiskt betingade vattentransporten.

Kronisk saltöverdosering (upprepad saltöverdosering genom misstag eller pga avsiktlig barnmisshandel) är mycket ovanligt och ska behandlas med långsam natriumkorrektion liksom all form av kronisk hypernatremi.

Symtom / fynd

Peroral saltöverdos leder i regel snabbt till gastrointestinala symtom som kräkningar, diarré och buksmärtor. Om tillräckligt mycket NaCl absorberas noteras sedan hypernatremi och ev en hyperkloremisk metabolisk acidos.

CNS-symtom som slöhet, desorientering, oro, feber, hyperventilation, muskelrigiditet, kramper och koma dominerar i allvarliga fall. Vid lindrig peroral överdosering ses oftast endast GI-symtom.

Provtagning / undersökningar

S-natrium initialt varje timme.

I svåra fall krävs upprepade bestämningar även av kalium, klorid, kreatinin, glukos, Hb, S-osmolalitet och U-osmolalitet samt syrabas-status.

Kroppstemperatur, timdiures.

Övervakning / behandling

Noggrann övervakning avseende vätskebalans (se ovan), cirkulation, andning och medvetandegrad. Om S-Na är normalt 4 timmar efter peroral saltöverdos hos symtomfri patient kan sjukhusvistelsen avbrytas.

1. Om S-Na 150-160 mmol/l eller anamnes på peroralt engångs-intag av >0,5 g/kg kroppsvikt hos patient som inte kräkts av saltet men är stabil:

Ge rikligt med vatten per os. Om dålig diures, ge inj furosemid 20 mg iv till vuxna.

2. Om S-Na >160 mmol/l och patienten har uttalade CNS-symtom:

Behandlingsmålet är att snabbast möjligt sänka S-Na till 155 mmol/l. Mängden natriumfri vätska som behövs för att uppnå detta kan uppskattas genom formeln: 4 ml/kg av natriumfri vätska sänker S-Na 1 mmol/l.

En 60 kg's person med S-Na 170 mmol/l behöver alltså: 4 x 60 x (170-155) = 3,6 liter glukos 50 mg/ml för att sänka S-Na till 155.

Vätsketillförseln medför viss risk för övervätskning / lungödem. Ge furosemid 20 mg iv och upprepa vid behov.

B-glukos behöver också följas och snabbinsulin ges vid hyperglykemi.

Överväg tilläggsbehandling med dialys. RING GIC.

Vid upprepad saltöverdosering (kronisk hypernatremi) ska S-natrium sänkas långsamt (<0,5 mmol/l/tim). RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

1 g koksalt = 17 mmol natrium. En tesked koksalt väger 6 g = 102 mmol natrium.

S-Na >160 mmol/l medför en hög mortalitetsrisk, särskilt hos vuxna och vid akut hypernatremi.

Resorption av 1 g NaCl/kg ger livshotande hypernatremi (S-Na >170).

Förekomst / preparat

Japansk soja innehåller vanligen ca 10% NaCl, dvs 100 g/l. Kinesisk soja innehåller vanligen ca 16% NaCl, dvs 160 g/l.

Trolldeg innehåller ca 35% salt. En sats baserad på ca 1 dl vatten innehåller således 350 g NaCl.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.