Träffyta för direktlänk till innehåll

Morfin

Sammanfattning

Morfin, hydromorfon och oxikodon utövar sin analgetiska effekt via opioidreceptorer på olika nivåer i CNS. Vid överdosering ses typiska symtom i form av medvetandesänkning, andningsdepression och miotiska pupiller. Andningspåverkan kan vara uttalad även hos en ytligt medvetandesänkt patient. Risk för plötslig apné. Betydande toleransutveckling hos patienter som behandlas med opioider samt hos missbrukare. Antidot finns, naloxon.

Symtom / fynd

Illamående, kräkningar, trötthet, urinretention och nedsatt tarmmotorik är vanliga symtom oavsett förgiftningsgrad.

CNS-påverkan med symtom som eufori, desorientering samt medvetandesänkning från trötthet till koma med areflexi. Miotiska pupiller även vid lindrig förgiftning. Medvetandesänkningen kan ha ett cykliskt förlopp beroende på fördröjd absorption vid nedsatt tarmmotilitet. Risk för kramper framför allt hos barn.

Andningsdepression med risk för plötsliga apnéer redan hos ytligt medvetandesänkt patient. Respiratorisk acidos.

Cirkulationspåverkan i form av bradykardi och lågt blodtryck vid lindrig-måttlig förgiftning. Högre doser kan ge cirkulationssvikt. Arytmier är ovanliga.

Risk för hypotermi och rabdomyolys vid allvarlig förgiftning.

Provtagning / undersökningar

Elektrolytstatus, kreatinin, CK, syra-basstatus.

Diagnostiskt EKG vid allvarlig förgiftning.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och kol, alternativt enbart kol, om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor. Vid intag av depottabletter, ge ny dos kol efter 2-4 timmar.

Övervakning av medvetandegrad, andning och cirkulation. EKG-övervakning i 24 timmar vid symtom eller förmodad allvarlig förgiftning.

Patient som inte haft några symtom kan utskrivas om andning och cirkulation fortfarande är ua 8 timmar efter överdoseringen. Vid intag av depot-preparat sker dock övervakning minst 12 timmar.

Som antidot mot opioida effekter ges naloxon långsamt iv. Missbrukare kan få akut abstinens framför allt om höga doser naloxon ges snabbt. Starta helst med en låg dos och titrera fram erforderlig dos.

Dosering naloxon, vuxna: Vid uttalad andningsdepression ges naloxon 0,4 mg iv i upprepade doser tills effekt fås. Vid måttlig andningspåverkan ges naloxon 0,04-0,4 mg iv. Vid behov av kontinuerlig infusion starta med 10 mikrog/kg/tim och justera dosen efter svaret. Till barn (under 20 kg) ges 0,01 mg/kg iv.

Intralingual administrering kan ges vid svårighet att få iv infart.

Inför längre ambulanstransport eller förflyttning kan naloxon ges profylaktiskt, vuxna 0,4 mg im.

Om naloxon givits bör patienten vara symtomfri i 6 timmar efter given dos innan övervakningen avslutas. Missbrukare med toleransutveckling som fått naloxon kan skrivas ut redan efter 3 timmar om symtom ej återkommit.

Vätsketillförsel iv vid lågt blodtryck. Om otillräcklig effekt kan dobutamin (5-20 mikrog/kg/min) och/eller noradrenalin (0,05-0,5 mikrog/kg/min) vara indicerat.

Vid kramper ges diazepam iv 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov.

Toxicitet / koncentrationer

Stora individuella variationer. Små barn och äldre personer är särskilt känsliga. Toleransutveckling förekommer.

40-60 mg är toxisk peroral dos (vuxna, utan toleransutveckling).

Förekomst / preparat

Tablett, kapsel, depotpreparat, oral lösning, injektionsvätska. Förekommer i flera kombinationspreparat.

Används i missbrukssammanhang. Om t ex Dolcontintablett lösts upp och injicerats iv, övervakas patienten som efter en morfininjektion.

Apoteksberedningar (ex tempore) både för peroralt och för parenteralt bruk förekommer.