Träffyta för direktlänk till innehåll

Modafinil

Sammanfattning

Centralt verkande sympatomimetikum mot narkolepsi. Erfarenheten av överdoseringar är begränsad. Har givit excitation, motorisk oro, takykardi och blodtrycksstegring.

Symtom / fynd

Excitation, motorisk oro, takykardi och blodtrycksstegring. Sömnlöshet.

Illamående, kräkningar, diarré, muntorrhet, huvudvärk, ångest, yrsel och insomningssvårigheter är vanliga dosrelaterade biverkningar. Dyskinesier fr a i ansiktet. Palpitationer, bröstsmärtor, tryck över bröstet, blodtrycksstegring, EKG-förändringar och förhöjda leverenzymer är andra biverkningar.

Provtagning / undersökningar

Diagnostiskt EKG.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och/eller kol om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor.

Övervakning av medvetandegrad och cirkulation. Arytmiövervakning vid massiv dos.

Vid hyperaktivitet och oro ges diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov.

Vid blodtrycksstegring ges i första hand sedering med diazepam. Vid otillräcklig effekt kan nitroglycerin sublingualt 0,5 mg/10 min eller tablett Imdur 60-120 mg prövas. Alternativt ges nitroglycerin som infusion 0,5-10 mikrog/kg/min. Börja med lägsta dos och höj vb med 0,5 mikrog/kg/min var 5-10 minut till avsedd effekt. RING GIC.

Vid symtomgivande takykardi prövas diazepam. RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

Vuxna: 800 mg gav lindrig och 4,5 g gav måttlig förgiftning.

Förekomst / preparat

Tabletter.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.