Träffyta för direktlänk till innehåll

Miglitol

Sammanfattning

Miglitol verkar genom att på ett dosberoende sätt fördröja nedbrytningen av komplexa kolhydrater till absorberbara monosackarider i tunntarmen. Därigenom fås en jämnare glukosprofil. Verkar endast lokalt i mag-tarmkanalen. Sannolikt enbart mag-tarmsymtom.

Överdosering av enbart miglitol medför ingen risk för hypoglykemi, men det kan teoretiskt sett förekomma hos personer som samtidigt behandlas med sulfonureider eller insulin.

Symtom / fynd

Flatulens, meteorism, uppspänd buk, magsmärtor, diarré, ev illamående, kräkningar.

Provtagning / undersökningar

Blodsocker.

Övervakning / behandling

Symtomatisk behandling vb av mag-tarmsymtom.

Tillförsel av kolhydrater peroralt kan förvärra mag-tarmsymtom.

Toxicitet / koncentrationer

Låg akut toxicitet.

Miglitol kan i sig själv inte inducera hypoglykemi.

Förekomst / preparat

Tabletter.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.