Träffyta för direktlänk till innehåll

Mianserin

Sammanfattning

Tetracykliskt antidepressivum. Ger vid överdos främst CNS-depression, men även cirkulationspåverkan kan förekomma. Behandlingen är symtomatisk.

Symtom / fynd

Kräkningar kan förekomma i enstaka fall.

Vid lindrig-måttlig förgiftning huvudvärk, yrsel, tinnitus och lättare CNS-depression. I enstaka fall excitation och hallucinationer. Mios i enstaka fall. I kombination med alkohol kan medvetslöshet ses även vid låga doser. Kramper är sällsynta.

Vid svår förgiftning kan brady- eller takykardi samt AV-block av varierande grad förekomma. Kardiella symtom uppträder vanligen inte efter doser lägre än 900 mg.

Provtagning / undersökningar

Diagnostiskt EKG.

Elektrolyt- och syrabasstatus i allvarliga fall.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och/eller kol om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor.

Övervakning av medvetandegrad och cirkulation. Arytmiövervakning vid misstanke på intag av >900 mg. RING GIC.

Vid lågt blodtryck ges vätska iv. Om otillräcklig effekt kan dobutamin (5-20 mikrog/kg/min) och/eller noradrenalin (0,05-0,5 mikrog/kg/min) vara indicerat. RING GIC.

Vid kramper ges diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov.

OBS! Ge inte fysostigmin vid hallucinationer (kan ge kramper).

Toxicitet / koncentrationer

Ingen entydig korrelation mellan dos och grad av symtom.

Enstaka fall av ektopisk förmaksrytm, AV-block I och bradykardiepisoder har rapporterats efter intag av >420 mg.

900 mg har givit allvarliga arytmier, medan 900-1500 mg till andra vuxna gav måttliga symtom.

Förekomst / preparat

Tabletter.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.