Träffyta för direktlänk till innehåll

Metylfenidat

Sammanfattning

Milt centralstimulerande medel med amfetaminliknande effekter. Blockerar troligen återupptag och stimulerar frisättning av noradrenalin och dopamin i CNS. Mekanismen bakom dess effekt vid ADHD är inte klarlagd. Även perifera alfa- och betastimulerande effekter.

Symtombilden liknar den vid amfetaminförgiftning men är lindrigare.

Det är viktigt att följa kroppstemperaturen och eventuell hypertermi ska behandlas aktivt. Tillförsel av bensodiazepiner är en hörnsten i behandlingen av kritiska CNS- och kardiovaskulära symtom.

Symtom / fynd

Symtomdebut i regel inom 2 timmar, efter intag av depottabletter ev fördröjning upp till 8 timmar.

Illamående och kräkningar, mydriasis, psykomotorisk oro, insomningssvårigheter, svettningar, hallucinationer, yrsel, tremor, feber, takykardi.

Vid större peroral överdos och efter injektion finns risk för mer uttalade symtom som agitation, förvirring, medvetandesänkning, dystonier, kramper, uttalad takykardi, kärlspasm, bröstsmärtor, arytmier, hypertensiv kris, hypertermi.

Tänkbara komplikationer är rabdomyolys med sekundär njurpåverkan, leverskada, hjärtinfarkt samt cerebral ischemi eller blödning.

Provtagning / undersökningar

Elektrolyter, kreatinin, leverstatus, CK, myoglobin. Ev infarktmarkörer.

Diagnostiskt EKG.

Upprepad kontroll av kroppstemperaturen.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och kol, alternativt enbart kol, om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor.

Kontroll av kroppstemperatur, puls och blodtryck. Arytmiövervakning indicerad vid uttalade symtom.

Rehydrering - vid hypertermi med kalla vätskor.

Vid psykomotorisk oro, kramper eller hypertemi ges bensodiazepiner. Upprepade doser kan behövas. Vid agitation och hallucinationer som inte viker på bensodiazepiner kan haloperidol prövas.

Vid uttalad hypertermi ska avkylning ske skyndsamt genom sedering med bensodiazepiner och tillförsel av kalla vätskor (ca +5 grader C). Om detta inte är tillräckligt rekommenderas nedsövning, muskelrelaxation och extern avkylning. OBS depolariserande muskelrelaxantia ska inte användas. Ev tillägg av dantrolennatrium. RING GIC.

Vid takykardi och/eller högt blodtryck ges bensodiazepiner. Upprepade och höga doser kan behövas. Betareceptorblockerare ska inte användas vid dessa förgiftningar pga risken för paradoxal blodtrycksstegring.

Vid svår hypertoni och/eller kärlspasm ges nitroglycerin initialt 0,5 mikrog/kg/min iv med ökning av dosen med 0,5 mikrog/kg/min var 5-10 minut tills effekt erhålles. RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

Hos barn har mindre än 1 mg/kg inte givit förgiftning, medan 1-2 mg/kg har givit lindrig förgiftning (hyperaktivitet och mydriasis).

Tonåringar och vuxna:

Till tonåringar har upp till drygt 1 mg/kg givits terapeutiskt vid ADHD. 600 mg och 1g till vuxna gav lindriga-måttliga förgiftningar, medan 1,62 g till vuxen gav måttlig förgiftning. Injektion av 40 respektive 110 mg har givit allvarliga förgiftningar.

Förekomst / preparat

Tabletter, depottabletter, injektionsvätska (licenspreparat).

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.