Träffyta för direktlänk till innehåll

Metoklopramid

Sammanfattning

Centralt verkande dopaminreceptorblockerare med motilitetsfrämjande och antiemetisk effekt. Stor risk för extrapyramidala symtom vid upprepad överdosering, medan en akut överdos sällan ger uttalade symtom. Barn är mycket mer känsliga än vuxna. Dålig korrelation mellan dos och grad av symtom. Biperiden (Akineton) kan ges som antidot.

Symtom / fynd

Illamående, kräkningar, diarré.

Extrapyramidala symtom, störst risk vid upprepad överdosering och hos barn. Typiskt är generellt ökad muskeltonus, torticollis, muskelsammandragningar i ansikte och nacke, ataxi, dystoni och opistotonus. Extrapyramidala symtom kan komma sent, men debuterar vanligen inom 36 timmar efter intaget.

Trötthet, somnolens, förvirring.

Lindrig methemoglobinemi (runt 20 %) hos spädbarn (ålder 1-3 veckor) har rapporterats både vid akut och upprepad överdosering.

Provtagning / undersökningar

Methemoglobin bör kontrolleras hos spädbarn.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och/eller kol om befogat med hänsyn till dos och tidsförlopp.

Övervakning av medvetandegrad. Neurologstatus.

Vid typiska extrapyramidala symtom ges Biperiden (Akineton) 2,5-5 mg (barn 0,04 mg/kg) långsamt i v, kan vid behov upprepas efter 30 min. Vb kompletteras med diazepam 5-10 mg iv till vuxna (barn 0,1-0,2 mg/kg).

Toxicitet / koncentrationer

God prognos med symtomatisk behandling.

Inga dödsfall kända vid akut förgiftning.

Förekomst / preparat

Tabletter, suppositorier, injektionsvätska.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.