Träffyta för direktlänk till innehåll

Metformin

Risk för allvarlig, svårbehandlad förgiftning!

Ring vid minsta osäkerhet eller behov av ytterligare information Giftinformationscentralen 010-456 67 19

Sammanfattning

Risk för livshotande laktacidos. Denna ses oftast som resultat av terapeutisk användning i samband med njurfunktionsnedsättning. I undantagsfall förekommer lätt-måttlig laktacidos även efter stor engångsdos hos icke-diabetiker. Vid akut överdos där laktacidos inte uppkommer blir symtomen vanligen lindriga. Dialysbehandling kan bli aktuell i allvarliga fall, särskilt vid njurinsufficiens.

Symtom / fynd

Laktacidos som kan komma med upp till 20 timmars latens. Vid akut överdos hos patient som inte medicinerar med metformin ses vanligen enbart lindriga symtom.

Illamående, kräkningar, buksmärtor och diarré. Förvirring, somnolens, koma, kramper. Kussmaul-andning. Hyperkalemi.

Hypoglukemi förekommer inte hos icke-diabetiker.

Provtagning / undersökningar

Syrabasstatus. Laktat. Blodsocker och elektrolyter. Leverstatus, kreatinin och urea.

Övervakning / behandling

Kol / ventrikelsköljning om befogat med hänsyn till dos och tidsaspekt.
Enbart aktuellt vid akut överdos.

Följ syrabas och elektrolytbalans under minst ett dygn om patienten medicinerar med metformin, i övriga fall räcker normalt 12 timmars monitorering. Rehydrering är väsentlig. Korrigera eventuella rubbningar och säkerställ god diures. Buffert i form av natriumbikarbonat (50 mg/ml) eller Tribonat ges vid signifikant acidos.

Vid grav acidos bör akut hemodialys eller CVVHDF övervägas. RING GIC.

Vid blodtrycksfall ges i första hand vätska iv. Vid grav påverkan trots adekvat vätsketillförsel ges vasopressorsubstans, t ex noradrenalin (flera fallrapporter finns där låg systemvaskulär resistens noterats). RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

Ökad risk om njurinsufficiens föreligger.

Prognosen vid uttalad laktacidos i detta sammanhang är mycket allvarlig. En mortalitet på ca 50 % har rapporterats.

Förekomst / preparat

Tablett.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.