Träffyta för direktlänk till innehåll

Metanol

Risk för allvarlig, svårbehandlad förgiftning!

Ring vid minsta osäkerhet eller behov av ytterligare information Giftinformationscentralen 010-456 67 19

Sammanfattning

Förtäring medför snabbt berusning men metanol är inte särskilt toxiskt förrän metaboliten myrsyra bildas. Denna orsakar metabolisk acidos, ögon- och CNS-skador. Etanol (eller fomepizol) blockerar metanolmetabolismen, varför antidotbehandling ges omedelbart vid misstanke på toxiskt metanolintag. Provtagning avseende S-etanol, S-metanol och syrabasstatus styr fortsatt terapi. Vid uttalad metabolisk acidos ges folinsyra samt påbörjas akut hemodialys.

Symtom / fynd

Initialt berusningssymtom. Vid samtidigt etanolintag fördröjs metaboliseringen av metanol till myrsyra som sedan orsakar den typiska symtombilden med illamående, svårkorrigerad metabolisk acidos, hyperventilation, dimsyn och eventuell blindhet.

Pseudopapillit kan ses vid oftalmoskopi. Kraftigt ökat osmolalitetsgap är typiskt. I svåra fall förekommer i senare skede medvetslöshet, dilaterade ljusstela pupiller, kramper, hjärnödem och chock.

Provtagning / undersökningar

Vid ankomsten tas syrabasstatus, etanol, metanol, osmolalitet, Na, K, kreatinin, urea och glukos.

Följ syrabasstatus, etanol och metanol.

Vid avsaknad av akut metanolanalys, beräkna osmolalitetsgapet enligt formeln:

S-osmolalitet - (2 x S-Na + B-glukos + S-urea + 1,25 x S-etanol)

Om gapet är större än 20, talar detta starkt för metanol- (eller etylenglykol-) förgiftning. Detta gäller dock inte i sent skede då all metanol hunnit metaboliseras.

Oftalmoskopi, fynd av så kallad pseudopapillit är patognomont men kan saknas.

Övervakning / behandling

Ventrikeltömning övervägs om intaget skett inom 1 timme före ankomsten.

Övervakning avseende andning, medvetandegrad och synförmåga. Intensivvård i allvarliga fall. I lindriga fall kan övervakningen avslutas efter 8 timmar om patienten är symtomfri, antidot inte givits och S-etanol är 0 samt syrabasstatus normalt.

Om patienten är kronisk alkoholmissbrukare ges tiamin (Betabion 50 mg/ml) 2 ml iv.

Antidotbehandling med etanol eller fomepizol påbörjas snarast på vid indikation (om inte patienten redan har S-etanol >20 mmol/l). Antidotbehandlingen fortsättes tills S-metanol är <7.

Etanoldosering.
Till vuxen ges inf glukos-etanol (glukos 50 mg/ml, etanol 100 mg/ml) 600 ml iv på 20 minuter följt av en underhållsdos på 70-100 ml/tim. S-etanol tas varje timme tills stabil nivå på 20 mmol/l erhålles.

Fomepizoldosering.
Laddningsdos om 15 mg/kg som iv infusion under 30 minuter blockerar alkoholdehydrogenaset under 12 timmar. Om förlängd antidotbehandling krävs eller dialys påbörjas parallellt, RING GIC.

Buffert (Natriumbikarbonat eller Tribonat) ges vid tydlig metabolisk acidos.

Folinsyra (Calciumfolinat, Citrec, Rescuvolin) 100 mg iv x 6 ges till vuxna vid metabolisk acidos. Påskyndar nedbrytningen av myrsyra.

Hemodialys påbörjas akut vid uttalad metabolisk acidos (BE -15) liksom vid synpåverkan. Observara att kontinuerlig "prismadialys" är betydligt mindre effektiv. Vid avsaknad av svår acidos eller ögonsymtom och med pågående antidotbehandling kan HD utföras elektivt (ofta rimligt om S-metanol >15-20 mmol/l). En alternativ behandlingsstrategi i dessa fall är att avstå från HD helt och istället fortsätta antidotbehandlingen tills all metanol eliminerats i icke-metaboliserad form (tidskrävande). RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

Varierande toxisk dos. Redan 4 ml ren metanol har orsakat ögonskador. Även den letala dosen varierar. Risk finns vid intag av >30 ml ren metanol, men enstaka fall har överlevt 200 ml.

Vid S-metanol >6 mmol/l rekommenderas antidotbehandling. Dödsfall finns beskrivna från och med 12 mmol/l, men med adekvat behandling har koncentrationer >400 mmol/l överlevts. Avgörande för prognosen är status och graden av metabol acidos vid ankomsten.

Förekomst / preparat

Metanol förekommer i teknisk sprit, lösningsmedel och bränslen för spritkök och modellmotorer. Förgiftning uppkommer oftast genom förväxling mellan etanol och metanol, men kan också inträffa genom långsam ackumulering efter en tids daglig förtäring av teknisk sprit innehållande etanol och metanol.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.