Träffyta för direktlänk till innehåll

Mefedron

Risk för allvarlig, svårbehandlad förgiftning!

Ring vid minsta osäkerhet eller behov av ytterligare information Giftinformationscentralen 010-456 67 19

Sammanfattning

Mefedron är ett narkotikaklassat centralstimulerande missbruksmedel som frisätter noradrenalin, dopamin och serotonin i CNS. Exponeringen är i regel nasal (snortning) eller peroral, men även iv administrering förekommer.

Varierande grad av agitation och psykomotorisk oro är vanliga symtom. Risk finns för serotonerg toxicitet med hypertermi som kan bli livshotande. Behandla med sedering, i första hand med bensodiazepiner. 

Symtom / fynd

Varierande grad av agitation och psykomotorisk oro är vanligt. Paranoida vanföreställningar, hallucinationer, ångest, mydriasis, svettningar, feber, takykardi, högt blodtryck, bröstsmärtor och dyspné. Kramper förekommer, livshotande hyponatremi i enstaka fall. Risk för multiorgansvikt vid allvarlig förgiftning.

Effekten är relativt kortvarig vid intag av låg dos (ca 2 timmar), men upprepad administrering är inte ovanligt och symtomen kan då bli mera långdragna.


Provtagning / undersökningar

Diagnostiskt EKG.

Blodglukos, elektrolytstatus, CK, myoglobin. Ev infarktmarkörer.

Övervakning / behandling

Vid peroralt intag ges kol om högst 1-2 timmar förflutit. Ventrikeltömning är sällan indicerad eftersom patienten i regel kommer in sent.

Upprepad kontroll av kroppstemperatur, pulsfrekvens och blodtryck.

Arytmiövervakning i allvarliga fall.

Om patienten har varit helt symtomfri kan övervakningen avslutas efter 4 timmar.

Rehydrering.

Vid oro, psykotiska reaktioner, hallucinos, takykardi, högt blodtryck, kramper och feber ges bensodiazepiner iv. Höga och upprepade doser kan behövas. Haloperidol kan prövas som tillägg vid stark oro och psykotiska reaktioner som inte viker på bensodiazepiner.

Vid uttalad svårbemästrad psykomotorisk oro, sk agiterat delirium, som inte prompt svarat på ovanstående behandling bör narkosläkare sedera med propofol, RING GIC. Observera att bältesläggning och långdragen fasthållning, i synnerhet i bukläge, kan vara förenat med livsfara för denna patientgrupp

Vid uttalad hypertermi (temp > 39º) är sedering med bensodiazepiner iv väsentligt liksom rehydrering med kalla vätskor (ca +5º C). Om detta inte räcker rekommenderas nedsövning, muskelrelaxation och behandling i respirator. Extern avkylning kan också prövas. OBS depolariserande muskelrelaxantia ska inte användas. 

Vid takykardi, bröstsmärtor och/eller högt blodtryck ges bensodiazepiner iv. Upprepade och höga doser kan behövas. Betareceptorblockerare är kontraindicerade, RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

Toxiciteten är lägre än för amfetamin.

"Normal" dosering per os är 75-200 mg; nasalt 40-150 mg.

1 - 2 g fördelat över 3-4 dygn har givit lindriga symtom. 2 - 3 g under ½-1 dygn har givit måttlig - allvarlig förgiftning.

Förekomst / preparat

Substansen förekommer i skaldjursdoftande pulverform. Benämningar på marknaden, se under Sökord.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.