Träffyta för direktlänk till innehåll

Mefedron

Sammanfattning

Mefedron är ett narkotikaklassat centralstimulerande missbruksmedel som frisätter noradrenalin, dopamin och serotonin i CNS. Exponeringen är i regel nasal (snortning) eller peroral, men även iv administrering förekommer.

Varierande grad av agitation och psykomotorisk oro är vanliga symtom. Risk finns för serotonerg toxicitet med hypertermi som kan bli livshotande. Behandla med sedering, i första hand med bensodiazepiner. 

Symtom / fynd

Varierande grad av agitation och psykomotorisk oro är vanligt. Paranoida vanföreställningar, hallucinationer, ångest, mydriasis, svettningar, feber, takykardi, högt blodtryck, bröstsmärtor och dyspné. Kramper förekommer, livshotande hyponatremi i enstaka fall. Risk för multiorgansvikt vid allvarlig förgiftning.

Effekten är relativt kortvarig vid intag av låg dos (ca 2 timmar), men upprepad administrering är inte ovanligt och symtomen kan då bli mera långdragna.


Provtagning / undersökningar

Diagnostiskt EKG.

Blodglukos, elektrolytstatus, CK, myoglobin. Ev infarktmarkörer.

Övervakning / behandling

Vid peroralt intag ges kol om högst 1-2 timmar förflutit. Ventrikeltömning är sällan indicerad eftersom patienten i regel kommer in sent.

Upprepad kontroll av kroppstemperatur, pulsfrekvens och blodtryck.

Arytmiövervakning i allvarliga fall.

Om patienten har varit helt symtomfri kan övervakningen avslutas efter 4 timmar.

Rehydrering.

Vid oro, psykotiska reaktioner, hallucinos, takykardi, högt blodtryck, kramper och feber ges bensodiazepiner iv. Höga och upprepade doser kan behövas. Haloperidol kan prövas som tillägg vid stark oro och psykotiska reaktioner som inte viker på bensodiazepiner.

Vid uttalad svårbemästrad psykomotorisk oro, sk agiterat delirium, som inte prompt svarat på ovanstående behandling bör narkosläkare sedera med propofol, RING GIC. Observera att bältesläggning och långdragen fasthållning, i synnerhet i bukläge, kan vara förenat med livsfara för denna patientgrupp

Vid uttalad hypertermi (temp > 39º) är sedering med bensodiazepiner iv väsentligt liksom rehydrering med kalla vätskor (ca +5º C). Om detta inte räcker rekommenderas nedsövning, muskelrelaxation och behandling i respirator. Extern avkylning kan också prövas. OBS depolariserande muskelrelaxantia ska inte användas. 

Vid takykardi, bröstsmärtor och/eller högt blodtryck ges bensodiazepiner iv. Upprepade och höga doser kan behövas. Betareceptorblockerare är kontraindicerade, RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

Toxiciteten är lägre än för amfetamin.

"Normal" dosering per os är 75-200 mg; nasalt 40-150 mg.

1 - 2 g fördelat över 3-4 dygn har givit lindriga symtom. 2 - 3 g under ½-1 dygn har givit måttlig - allvarlig förgiftning.

Förekomst / preparat

Substansen förekommer i skaldjursdoftande pulverform.