Träffyta för direktlänk till innehåll

Maprotilin

Risk för allvarlig, svårbehandlad förgiftning!

Ring vid minsta osäkerhet eller behov av ytterligare information Giftinformationscentralen 010-456 67 19

Sammanfattning

Tetracykliskt antidepressivt preparat (icke-selektiv monoaminåterupptagshämmare) vars toxicitet och förgiftningsbild mycket liknar den som ses efter överdosering av tricykliska antidepressiva läkemedel (TCA), se detta dokument.

Symtom / fynd

Se TCA.

Provtagning / undersökningar

Se TCA.

Övervakning / behandling

Se TCA.

Toxicitet / koncentrationer

Se TCA.

Förekomst / preparat

Tabletter. Depot- eller kombinationspreparat förekommer inte.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.