Träffyta för direktlänk till innehåll

Magnesium

Sammanfattning

Magnesium har en viktig roll både för nervtransmission och muskelkontraktion (av skelett, hjärt och glatt muskulatur). Vid överdosering ses störningar i magnesium-kalcium-balansen och bortfall av extremitetsreflexer och muskelsvaghet, paralys av skelettmuskulatur med nedsatt andningsförmåga samt cirkulatorisk påverkan kan förekomma. Kalcium fungerar som antidot. Hemodialys kan vara indicierat vid höga koncentrationer om allvarliga symtom föreligger.

Symtom / fynd

Vid peroral överdosering med måttliga doser, uppkommer ofta enbart diarré. Allvarliga symtom kan förekomma efter intag av stor peroral dos samt vid parenteral överdosering.

Normal serumkoncentration: 0,65 - 1 mmol/l

Vid doser som resulterar i S-Mg mellan 2,5 och 5 mmol/l dominerar hjärtsymtom. Förlängd QT-tid, breda QRS-komplex samt hjärtarytmier förekommer. Vid värden >5 mmol/l föreligger muskelsvaghet (gäller även andningsmuskulaturen) och vid S-Mg >7,5 mmol/l finns risk för AV-block III och asystoli.

Spädbarn reagerar med trötthet, dålig muskeltonus och dålig sugreflex .

Provtagning / undersökningar

Diagnostiskt EKG, pulsoximetri och syra-basstatus vid intag av stor peroral dos eller parenteral överdosering.

Följ S-Mg, S-Ca, elektrolytstatus och kreatinin.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning vid peroralt intag av massiv dos, om befogat med hänsyn till tidsfaktorn. Binds ej till kol. Tarmsköljning kan övervägas vid allvarlig förgiftning om fortsatt absorption av kvarvarande Mg befaras.

Övervakning av andning och cirkulation. Arytmiövervakning och upprepade kontroller av extremitetsreflexer vid allvarlig förgiftning.

Upprätthåll god diures (normal-dubbel dygnsvolym). Efter rehydrering ges vid behov loop-diuretika t ex furosemid  för att minska reabsorptionen av magnesium i njurtubuli. Om patienten har normal njurfunktion normaliseras magnesium snabbt (1-2 dygn).

Kalcium fungerar som antidot och har effekt både på muskelsvaghet (och därmed andningsförmågan) och hjärttoxicitet. Serumkalcium bör ligga vid övre normalgränsen. Ge kalciumglukonat (9,5 eller 10 %) 0,22-0,23 mmol Ca/ml, 20-30 ml iv under 5 min (barn 3-5 mg Ca/kg). Denna dos kan upprepas var 15:e min i upp till fyra doser, alternativt ges infusion 20-30 ml/tim.

Hemodialys är den mest effektiva metoden att snabbt få en sänkning av S-Mg och kan vara indicerat vid svår neurologisk eller cirkulatorisk påverkan. RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

Vid akut överdosering kan korrelerationen mellan koncentration och symtom variera, se dock Symtom / fynd ovan.

Magnesiumcitrat och magnesiumsulfat har relativt låg toxicitet vid enstaka peroralt intag, men individuella skillnader kan föreligga. Hos vuxen gav 17,5 g magnesiumsulfat måttlig intoxikation, medan doser om 30 g i andra fall inte givit symtom.

Ökad risk bl a vid nedsatt nutritionsstatus, njurpåverkan, hypothyreoidism, Addisons sjukdom, litiumbehandling. Spädbarn och åldringar är extra känsliga.

Förekomst / preparat

Tabletter, dospulver, infusionskoncentrat.

Förekommer även i flera kombinationspreparat (Novalucol, Novaluzid, Pepsid Duo, Link, Rennie).

Renacidin (spolvätska), licenspreparat. Camalox avreg 2000.

Förekommer i farmaceutiska specialiteter i form av magnesiumlaktat, -citrat, -hydroxid, -karbonat, -oxid och -sulfat.

Ingår även i en del kosttillskott; t ex Omnibionta Integral.