Träffyta för direktlänk till innehåll

LSD

Sammanfattning

LSD är en syntetisk hallucinogen substans med struktur och effekter liknande serotonin och tryptamin. LSD som är färglöst, smaklöst, luktlöst och vattenlösligt kan förekomma i form av pulver, tabletter, kapslar eller lösning (t ex på pappersbit, sockerbit).

Tolerans kan utvecklas men inte abstinens. Administreringen är i regel peroral, men inhalation och injektion förekommer. Symtom kan komma snabbt och typiskt är syn- och hörselhallucinationer, psykotiska reaktioner och sympatomimetiska effekter. Panikreaktioner och flashbacks kan plötsligt uppträda månader eller år efter exponeringen.

Behandlingen är symtomatisk.

Symtom / fynd

Efter intag per os inträder symtom inom 15-60 minuter med maximal verkan efter 2-4 timmar. Beroende på dosen kan effekter kvarstå i 12-24 timmar. Hallucinos kan i avvikande fall kvarstå i veckor. Flashbacks och panikreaktioner kan tillstöta flera år efter exponeringen.

Typiska symtom är exitation, psykotiska symtom som syn- och hörselhallucinationer, förvrängd verklighetsuppfattning samt sympatomimetiska effekter som mydriasis, högt blodtryck, takykardi, ökad muskeltonus, hyperreflexi, hypertermi och svettningar. Kramper vid stora doser. Medvetslöhet kan förekomma efter exponering för stora doser.

Interaktion med serotonerga läkemedel kan ev utlösa ett serotonergt syndrom. Rabdomyolys med sekundär njursvikt.

Dödsfall är i regel relaterade till olyckor orsakade av en störd verklighetsuppfattning.

Provtagning / undersökningar

Diagnostiskt EKG

B-glukos, elektrolytstatus, CK, ev S-myoglobin.

Övervakning / behandling

Kol ges om mindre än 1-2 timmar förflutit efter peroralt intag. Ventrikelsköljning är sällan indicerad. Kräksirap ska inte användas.

Upprepad kontroll av kroppstemperatur, pulsfrekvens och blodtryck.

Arytmiövervakning vid uttalad intoxikation.

Vid agitation och hallucinationer och kramper ges bensodiazepiner, t ex diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov.
Vid psykotiska inslag som inte viker på denna behandling kan haloperidol (5-10 mg i.m.) prövas.Vid terapisvikt kan komplettering ske med propofolinfusion.

Vid kramper ges bensodiazepiner, t ex diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov. Vid terapisvikt kan komplettering ske med propofolinfusion.

Vid takykardi och/eller högt blodtryck ges bensodiazepiner (dosering, se ovan).

Vid lågt blodtryck i första hand iv vätsketillförsel.

Vid hypertermi är sedering med bensodiazepiner viktigt, vidare rehyderering med kalla vätskor (+5 C). Om detta inte räcker kan nedsövning, muskelrelaxation, behandling i respirator samt extern nedkylning bli nödvändligt (använd inte depolariserande muskelrelaxantia).

Toxicitet / koncentrationer

100-300 ug till 2-åring gav hörsel- och synhallucinos, hyperaktivitet, takykardi, ökad andningsfrekvens och svettningar.

0,5-2 ug/kg till vuxna kan ge hallucinos och förvriden verklighetsuppfattning.

Minsta letala dos till vuxna uppges vara 0,2 mg/kg, men högre doser har tolererats.

Förekomst / preparat

LSD, Lysergsyredietylamid, Acid, Syra

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.