Träffyta för direktlänk till innehåll

Loratadin

Sammanfattning

Histamin H1-receptorblockerare. Svåra förgiftningar har inte rapporterats. Vid överdos är de vanligaste symtomen takykardi och trötthet. Behandlingen är symtomatisk.

Symtom / fynd

Trötthet, huvudvärk. Illamående och kräkningar kan förekomma.

Takykardi.

Provtagning / undersökningar

Laboratorieanalyser är sällan befogade.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning sällan indicerad. Kol om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor.

Observation av medvetandegrad och cirkulation.

Toxicitet / koncentrationer

<650 mg till vuxna ger vanligen inga symtom.

<50 mg till småbarn ger vanligen inga symtom.

90-150 mg (ca 6-10 mg/kg) till småbarn gav lindrig förgiftning.

300 mg (ca 14 mg/kg) till ett större barn gav lindrig förgiftning.

Förekomst / preparat

Tabletter, oral lösning, munsönderfallande tablett.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.